Introduksjon og forord

Anno museum i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design tok initiativ til å søke Norsk kulturråd om økonomisk støtte til en digital håndbok for samlingsforvaltning. En håndbok for samlingsforvaltning som gir praktisk råd relatert til samlingsforvaltningsoppgaver i museer, både daglige rutineoppgaver og arbeidsoppgaver med større tidsintervall.

Det ultimate målet for publisering av håndboken er større bruk og aktualisering av alle museumssamlinger i Norge. Dette forutsetter at museene har dokumentert sine samlinger samt tilrettelegger for bruk av samlingene i forsknings- og formidlingssammenheng. Mulighetene for eksponering av samlingene øker proporsjonelt med økt grad av dokumentasjon og forbedret fysisk tilstand av samlingene. Dette kan nettopp vår håndbok for samlingsforvaltning bidra til.

For å gi håndboken legitimitet som oppslagsverk ønsket museene at den er tuftet på "Spectrum"; den britiske samlingsforvaltningsstandarden som brukes over hele verden.

Spectrum 5.0 består av 21 prosedyrer. Ni av de 21 prosedyrene kalles for primærprosedyrer og er tydelig markert med symboler på førstesiden i håndboken. Museer bør i første omgang etterstrebe å få rutiner for primærprosedyrene på plass, deretter kan en rette fokus på de øvrige prosedyrene.
Forfatterne har føyet til Kapittel 22 "Helse, miljø og sikkerhet" og kapittel 23 "Nasjonale føringer for samlingsforvaltning".

Hvert kapittel begynner med en prosedyrebeskrivelse og en norsk og engelsk definisjon.
Prosedyrebeskrivelsene omfatter mer veiledning og har koblet flere rutinebeskrivelser til seg enn beskrevet i SPECTRUM. Alle rutinebeskrivelser og skjemaer har en direkte link fra teksten eller kan åpnes fra kapittelmenyen på høyre side. Avslutningsvis nevner prosedyren minimumsstandarden beskrevet i SPECTRUM 5.0.

Vi vil understreke at det ikke finnes kun én måte å implementere prosedyrene på. Håndboken er ment til hjelp i arbeidshverdagen og museene kan tilpasse rutinebeskrivelser og skjemaer til eget bruk.

Vi takker Norsk kulturråd for muligheten å skrive og publisere boken og håper at alle som jobber med samlingsforvaltning vil ha stor glede av håndboken.

Barbara de Haan
Direktør, Collection Care & Management

Vigdis Vingelsgaard
Leder bevaringstjenesten, Anno - museene i Hedmark

Forfattere

Barbara de Haan og Vigdis Vingelsgaard

Spectrum

SPECTRUM er en internasjonal standard for samlingsforvaltning, utarbeidet og vedlikeholdt av Collections Trust og The SPECTRUM Community.