Rutine

Helsefare i samlinger; DDT

 

DDT er brukt som insektmiddel i museer i mange land, også i Norge. I museer med store samlinger av organisk arkeologisk materiale, tekstiler ( f. eks. bunads-  og uniformsamlinger), div. etnografisk materiale, samlinger av pels- og skinn,  kan dette ha vært brukt som en  bekjempelsesmetode i forbindelse med f. eks. møllangrep. I noen museer er det også brukt som en rutinemessig metode for å hindre insektangrep.

DDT ble først framstilt syntetisk i 1874 og stoffets effekt som insektdrepende middel ble oppdaget av den sveitsiske kjemikeren Paul Hermann Müller i 1939. DDT ble tatt i bruk under slutten av andre verdenskrig for å hindre utbrudd av malaria og tyfus. Müller ble tildelt Nobelprisen i medisin for oppdagelsen i 1948.

DDT er ekstremt giftig for insekter, brytes sakte ned, og har blitt forbudt i flere land – deriblant i Norge siden 1970. Boka Den tause våren av Rachel Carson fra 1962 hadde stor innflytelse på hvordan insektmidler (som DDT) miljøvirkninger på miljøet ble oppfattet. (https://no.wikipedia.org/wiki/DDT. 2017)

I store medisinske leksikon står det at det ikke er påvist skader på mennesker, men fra Sverige og USA er det publisert førstehåndsregler som tilsier at man skal være meget varsom med å utsette seg for DDT.

Det følgende er sitert fra Store medisinske leksikon: https://meta.snl.no/Om_Store_medisinske_leksikon.

«DDT, også kjent som diklordifenyltrikloretan, er et insektmiddel, nå stort sett forbudt i den vestlige verden på grunn av opphopning i fettvev hos mennesker og dyr og fordi det ikke brytes ned i naturen. DDT løser seg opp i parafin og lignende stoffer, men er særlig blitt anvendt i pulverform. DDT er en nervegift som hemmer overføringen av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskler. Insektene opptar stoffet gjennom «huden» på føttene og lammes og dør i løpet av få timer. Stoffet brytes ned meget langsomt og bevarer sin giftighet i lang tid. Særlig under 2. verdenskrig og i årene etter har DDT spilt en uhyre viktig rolle i bekjempelsen av landbrukets skadedyr og av insekter som overfører sykdommer som malaria, sovesyke og flekktyfus. Uheldigvis utvikler f.eks. fluer og mygg motstandskraft mot stoffet i løpet av få generasjoner, og en kampanje mot f.eks. malaria må derfor gjennomføres med stor intensitet. I Norge arbeides det kontinuerlig med opprydding av DDT-forurensninger i naturen.

På grunn av den langsomme nedbrytningen er DDT blitt utbredt med vind og vann over hele kloden. DDT finnes i næringsmidler og kan påvises i vevene hos alle organismer. I de anvendte konsentrasjonene er DDT ikke giftig for varmblodige dyr, men det lagres i fettvevet og kan konsentreres i f.eks. den næringskjeden som fører fra insekter til insektetende småfugler og derfra til rovfugler. Det har vist seg at DDT kan føre til stoffskifteforstyrrelser med atferdsforandringer og nedsatt forplantningsevne, bl.a. fordi fuglene produserer egg som har så tynt skall at de skades under rugingen. Dyreforsøk har bekreftet disse og andre erfaringer. Det er ikke påvist skadelige virkninger hos mennesker (vår uthevelse). Av hensyn til miljøet er bruk av DDT underlagt strenge restriksjoner i mange land, deriblant Norge. Stoffet er fortsatt brukt i insektbekjempelsen i tropiske områder.»

 Kilde: store Norske medisinsk leksikon, 13. februar 2009. Finn ES Levy (OUS)

 

Anvendelse i museer og samlinger

Vi vet at DDT er anvendt som insektbekjempelse i museer og samlinger. Ved Nationalmuseet i København er det påvist i samlingen av pelser fra Grønland og i flere andre samlinger. Der er pulver fra en boks rundhåndet strødd over objektene. For personale som kommer i berøring med slike samlinger, skal det ringe en varselklokke. Museumsobjekter, spesielt tekstil- og pels eller skinnobjekter som har kommet til museet langt ut på 1970-tallet, kan være påført DDT. Ved minste mistanke skal dette undersøkes før håndtering og flytting av samlinger.

Egenskaper

  •  Fargeløse krystaller eller  lyst til beige pudder
  •  Kan lukte litt

Synonymer

  • 1,1′-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl)bis(4-chlorobenzene)
  •  Dichloro diphenyl trichloroethan
  •  Chlorophenothane
  •  Dicophane

Hvordan påvirkes objektene av DDT

DDT som er påført som et pulver, sitter godt festet til en overflate som er litt fet, slik den ofte er på skinn og pels. Pulveret kan misfarge en overflate av papir, fjær og lær.
Man kan ha blandet DDT med andre stoffer, f. eks. olje med lindan. da er det oljen som misfarger overflaten i tillegg og det hele har trukket med i objektets overflate og gjør det vanskelig å fjerne.

Håndtering

Dette gjelder trolig for det meste gamle museer hvor man har hatt større samlinger av organiske objekter som det har vært insektangrep på. Men likevel, vær observant!

Håndtering, magasinering og bruk: gode forhåndsregler er å behandle alle objekter som har kommet inn før 1970-tallet som om de inneholder DDT, DDE eller andre giftige stoffer.

Alle museumsobjekter som inneholder DDT og de steder de oppbevares skal merkes tydelig slik at alle som kommer i kontakt med objektene får kunnskap om faren og kan bruke passende verneutstyr. Objekter som man ikke er sikker på om er giftfri skal stilles ut i lukkede montre. De skal ikke brukes til formidling hvor man kan berøre objektet.

Ved berøring av enkeltobjekter skal man ha arbeidstøy, gjerne forkle, og bruke nitrilhansker.

Ved arbeid av lengre varighet i samlinger med insektmidler kreves det planlegging og et investeringsbudsjett.

Sanering av samling med insektmidler

• Wear a respirator fitted with N100 filters (or P100 for oily particles). Follow all OSHA guidelines for respirator use (see Conserve O Gram 2/13).

• Always discard gloves as hazardous waste, and wash hands after working with the specimens. Keep all smocks and aprons clean. Do not wash them with other fabrics.

Type objektEksempler
Etnografiske samlingerDDT påført mot skadeinsekter
Papir og boksamlingerDDT påført mot skadeinsekter
Arkeologiske samlinger DDT påført mot skadeinsekter,
med organisk materiale, og som rutine på andre uorganiske samlinger
Naturhistoriske samlinger med fjær og pels DDT påført mot skadeinsekter
TreKan være påført instrumenter
TekstilsamlingerDDT påført mot skadeinsekter
Pels-og skinn-objekter
DDT påført mot skadeinsekter