Restverdiredning – RVR

Restverdiredning

Restverdiredning forkortes ofte RVR. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av «gjenverdiene» etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Følgeskade eller indirekte skade er en skade som ikke er forårsaket av den skadevoldende hendelsen, men kommer som en etterfølgende konsekvens.

De direkte skader av brann er både den skade ilden gjør, og andre skader forårsaket av forbrenningsproduktene som svi-, røk, sot-, gass- og luktskader under brannen.

Indirekte skader eller følgeskader kan oppstå under forsøk på å avverge eller begrense skadene ved brann, samt ved tap når ting kommer til skade under eller etter forsøk på å redde dem.

Typiske følgeskader ved brann er

 • Vannskader på grunn av slukningvann
 • Vinduer og dører som knuses for å komme til brannen
 • Skader som oppstår på gjenstander når de bringes ut av en bygning
 • Ting som blir stjålet når de er plassert utenfor bygningen,
 • Skadet av regn fordi de ikke ble tildekket
 • Skader på nabobygninger på grunn av varmeutviklingen fra brannen
 • Vannskader fordi vannrør ikke lenger er isolert og sprenges av frost
 • Korrosjonsskader som følge av forbrenningsproduktene eller lignende

Museer skal kartlegge hvor det nærmeste brannvesenet som har en RVR-bil befinner seg.

Beredskapsplanen bør omtale restverdiredning i et eget avsnitt. Avsnittet bør utformes i samarbeid med brannvesenet som har RVR-biler med mannskap.

 • Hvor ligger Operasjonssenteret?
 • Hvilken ansatte har beredskapsstatus?
 • Hvor befinner de prioriterte objekter og samlinger for evakuering seg?
 • Hvor er beredskapskassene og redningskortene plassert
 • Hvordan utføre RVR-arbeidet
 • Hvem kan delta i RVR-arbeidet
 • Hvor kan det evakueres

Veiledning fra FORK

FORK; Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning er en interesseorganisasjon og medlemmene kan yte veiledning til museene. Det overordnede målet er å bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser. Forumet består av:

 • Riksantikvaren; direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken
 • Kulturrådet; gir tilskudd sikringstiltak i museer, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål
 • KA; Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Riksarkivet; representerer arkivverket inkludert åtte statsarkiv
 • KORO; statens fagorgan for kunst i offentlige bygg og miljøer
 • NKF-N; den faglige sammenslutningen av konservatorer med profesjonell konserveringskompetanse
 • RVR; samarbeid mellom brann- og redningsenhetene og forsikringsnæringen

RVR, samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikring kan i her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste.

Tjenesten er organisert ved at FNO Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet.

RVR-biler er utplassert i Alta, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Rana, Sandefjord, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund. I tillegg kommer Asker og Bærum, Nedre Romerike, Nordre Follo og Øvre Romerike.

De fleste brannstasjonene dekker i tillegg til egen kommune mellom 15 og 20 nabokommuner. Det betyr at RVR-tjenesten dekker nærmere 400 kommuner. Du finner en oversikt over hvilken RVR-stasjon som dekker din kommune på denne siden.

RVR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, med mer.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RVR kan uerstattelige verdier reddes. Du vil ikke bli økonomisk belastet om du bruker RVR tjenesten, som forsikringstaker vil du oppleve dette som «gratis» da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet.