Rutine

Museumsmiljøet

Hva menes med museumsmiljøet?

Med museumsmiljø menes de bevaringsforhold vi har for samlingene i utstillingene og magasinene, og der vi ellers bruker samlingene.

Det gjelder faktorer som

 • temperatur
 • relativ fuktighet (RF)
 • lysforhold
 • forurensing fra luft og støv
 • kjemisk nedbryting ( f.eks. avgassing fra maling eller treverk i tette montre eller skap)
 • biologiske angrep (av f.eks. mugg eller møll)

Klimamålinger

Med klimamålinger menes som regel måling av temperatur og fuktighet.

Oppbevaring i feil klima ødelegger samlingene og påfører museer store kostnader ved konservering og restaurering. Objektene er ofte sterkt nedbrutt og  korrodert i utgangspunktet og derfor ekstra lett påvirkelige for dårlig klima. Ved å overvåke klima kan man forebygge skader som vil oppstå ved for høy luftfuktighet, f.eks. muggangrep, eller skader som oppstår ved for lav luftfuktighet, f.eks. at treverket sprekker, maling skaller av og skinnet blir sprøtt.

Målinger av klima brukes

 • til å vurdere om bygninger og lokaler er egnet til oppbevaring eller utstilling
 • når vi skal følge med i en tørkeprosess etter vannlekkasjer
 • til konstant overvåking av bruksarealer for utstillinger, verksteder og magasiner

Hvis man skal kunne ta imot innlån eller vandreutstillinger fra andre museer, kreves det ofte at man kan dokumentere klimaet i utstillingslokalene, dvs. at man har målinger over tid. Ved utlån av objekter til andre institusjoner eller museer skal låntaker dokumentere hvilket miljø objektene stilles ut i. Dette skal inngå i en fasilitetsrapport.

Hvordan kan miljømessige forhold påvirke samlingene?

Vi kan kort beskrive hvordan ulike klimaforhold og andre faktorer påvirker de materialer som objekter består av.

Den relative luftfuktigheten (RF)

Korrekt relativ luftfuktighet vil hindre at uønskede kjemiske og biologiske prosesser setter igang. Noen skader er lett synlige, andre skjer mer i det skjulte.

Tørt klima

Organiske objekter inneholder fuktighet som forsøker å komme i likevekt med miljøet rundt seg.

Om organiske objekter kommer til et for tørt klima vil dette kunne skje:

 • Møbler i tre sprekker og  lim tørker ut
 • Tekstiler vil, avhengig av tilstand, drysse eller fibrer vil knekke
 • Permen på bøker vil bue seg og papir misformes.
 • Lær og skinn blir hardt og sprekker
 • Objekter av bein,  som består både av organisk og uorganisk materiale, vil sprekke

Om uorganisk materiale, f.eks. jernredskaper eller kobberkjeler kommer i tørre omgivelser, vil korrosjon stanse. Mens på sammensatte objekter, f.eks. jernredskap med trehåndtak, vil treverket sprekke og håndtakene løsne. Beslagene på kister i tre er som oftest i jern, og dermed uorganiske. De endrer seg ikke i tørre omgivelser, mens kistelokkene i tre vil krympe og sprekke.

Fuktig klima

Om organiske objekter kommer til et for fuktig klima vil dette kunne skje:

 •  meget raskt kan et muggangrep oppstå, i skitne flekker på tekstiler, i fett på lær osv.
 • om voks- eller oljebehandlede metallobjekter blir utsatt for fukt, vil det kunne oppstå muggangrep på overflaten.

Om uorganiske objekter kommer til et for fuktig miljø vil korrosjon starte eller fortsette spesielt for metaller:

 • jern ruster
 • bly korroderer
 • messing anløper
 • sølv anløper

Temperatur – regulering av RF

Temperatur påvirker den relative luftfuktigheten umiddelbart. En heving av temperaturen vil kunne føre til hurtigere nedbryting av materialer. I noen tilfeller vil høy temperatur mykgjøre materialer, mens kald temperatur vil gjøre enkelte materialer sprø.

Lys

Lys fører til bleking, misfarging, at noen materialer blir sprø mens andre blir fysisk svekket.

I museer bør vi kunne vi kontrollere ultrafiolett lys (UV-lys) og synlig lys.

Biologisk nedbryting

Skadedyr og insekter spiser på museumsobjektene og skitner til både dem og omgivelsene med sine ekskrementer mm. Mugg og sopp misfarger og ødelegger overflaten på andre måter. I tillegg er det helsefare for mennesker forbundet med sanering av muggangrep.

Forurensing

Luftbåren forurensing, inkludert organiske syrer, svoveldioksid, nitrogenoksid og oson, kan forårsake bleking, misfarging og svekkelse av en mengde materialer. Spesielt forurensing (støv og skitt) kan feste seg til objektenes  overflater, og gi en slipe-effekt når det fjernes feil. Støv og skitt kan tiltrekke fuktighet og nære  skadedyr og medføre muggangrep.

Se: skjema over anbefalt lysintensitet, temperatur og relativ luftfuktighet for en rekke gjenstandstyper. (sammenfattet for Den danske kulturarvstyrelsen av NKF-DK i 2013).

Hvordan vurdere tiltak for bedring av klima

Museer skal vurdere hvilket nivå man ønsker å oppnå mht. godt miljø for sine samlinger og hvordan man vil kontrollere at man holder dette nivået.

Man bør prøve å få til et klima som møter kravet til de fleste objektene i en samling. Dette vil medføre at man gjør et kompromiss mellom årstidsvariasjoner og hva de fleste objektene vil tåle. Om utstillingen består av et ensartet materiale, som f.eks. arkeologiske metaller, vil man kunne velge monterløsninger med lokalt spesialtilpasset klima.

Det er generelt ønskelig å holde klimaet stabilt, dvs langsomme daglige variasjoner i RF, heller enn å operere med en mengde soner med ulikt klima.

Relativ luftfuktighet (RF)

Det er vanlig å anbefale at man holder den relative luftfuktigheten så stabil som mulig  innenfor +/- 20 %. Dermed tar man høyde for årstidsvariasjoner og klimakrav i en sammensatt samling av objekter. De vanligst brukte anbefalinger for klima er mellom 40-60 %, eller 45-65 %, men rådende filosofi er at samlinger er mer robuste enn man mente tidligere, og derfor  vil årstidsvariasjoner mellom 40 og 65 % kunne aksepteres. Det viktige er som nevnt at klimaendringer skjer sakte.

RF må ikke overstige 65 % , da vil det fort kunne oppstå muggangrep. I kystnære strøk er det for fuktig store deler av året, det er ekstra viktig å unngå for høy fukt i kjellere og andre lokaler for å unngå muggangrep.

Bygningsmessige tiltak og å unngå å bruke kjellere til oppbevaring er viktig  der det er fare for oversvømmelse og for liten kapasitet på kloakk og avløpsvann. God drenering er påkrevet.

I Norge byr vinteren,  spesielt i perioder med frost, på store utfordringer, da er inneklimaet for tørt for organisk materiale. Hvis det blir for tørt i lokalene, lavere enn 40 % RF, øker faren for oppsprekking av treverk og uttørking av annet organisk materiale raskt.  For malerier og bemalte objekter er dette kritisk fordi lerret eller annet organisk materiale, grundering og de malte skikt, ikke reagerer likt.  Oppsprekking og avskalling kan bli resultatet.

Mange museer har spesielt materiale som krever tilpassede monterløsninger eller magasiner med riktig klima. For ensartede samlinger i nye tette utstillingslokaler eller  magasinerer, er det enklere å strebe mot å holde samme RF året rundt.

Temperatur

Museer er vanligvis oppvarmet for å møte publikums og de ansattes krav til komfort, så innetemperaturen ligger normalt på 17- 21 °C. I magasiner kan temperaturen gjerne være lavere ettersom det har den fordel at nedbryting går saktere ved lavere temperatur, f.eks. 10-15 °C. Fotografiske samlinger krever enda lavere temperaturer.

Lys

To typer lys må måles : UV-lys og synlig lys.

UV-lys er høy-energilys og er unødvendig for at vi skal kunne se det som stilles ut eller for at vi skal kunne studere objektene f.eks. i magasiner. Det må ikke overstige 75 mikrowatt pr lumen og bør elimineres fullt og helt.

Verdiene for synlig lys må ikke overstige 50-80 lux for lys-sensitive objekter som akvareller, tekstiler, papir, fotografier og plastikk.

For mindre lys-sensitive objekter som oljemalerier, tre, keramikk og glass, kan fra 200 til 250 lux være akseptabelt. Det vil ikke hindre nedbryting, f.eks. av oljemalerier, men er gjerne det som benyttes i museer og historiske hus. Selv om materialer som keramikk, glass og metaller kan tåle høyere lysverdier, er det formålstjenlig å holde en maksgrense på ca 250 lux. Hvis ikke, vil de områdene som ha lave luxverdier, fremstå enda mørkere.

Forurensning

Det er ikke laget noen tabeller over nivå på forurensning i museer. Man skal være klar over at forurensning kan oppstå fra forskjellige kilder som miljøet utenfor museet, trafikken, museumsbygningen i seg sjøl, samlingene, magasinene, utstillingsmaterialer, personale og besøkende. Klimaanlegget  må kontrolleres, filtre må skiftes osv. Å holde museet rent er viktig av mange årsaker, se Rutinebeskrivelsen rengjøring i museer.

 Små lokalmuseer

Det kan være nødvendig å ta kontakt med konserveringspersonale ved et større museum for å få gode råd om hvordan man skal forbedre forholdene for samlingen.

For mindre museer kan det være aktuelt å tenke gjennom følgende:

 • Hva slags type samling er det vi har?
  Er det en blandet samling materialemessig sett? Er det arkeologiske objekter? Er det en fotosamling med dias og negativer eller kun papirbilder? Er en stor del av samlingen tekstiler? Hvor omfattende er samlingen av hesteredskap?
 • Hvilken type bygning er utstilling og magasin i ?
  Er det i et tømmerhus, i et utett og fuktig uthus, i et varmt magasin?

Mange museer kan tilpasse seg en del av de anbefalinger vi har nevnt i det foregående. I dialog med gode rådgivere, kan man planlegge forbedringer i lokalene, evt. kan kanskje deler av samlingen magasineres ved et større museum.