Rutine

Søknadsveiledning for Statlig forsikring av utenlandske objekterer utlånt til utstillinger i Norge

Søknadsveiledning

Museer og utstillingsinstitusjoner i Norge kan søke om statlig forsikring av objekter som lånes i utlandet til utstillinger i Norge. Søknad skal skrives i brevs form senest 6 måneder før forsikringen skal tre i kraft og sendes til:

Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 OSLO

http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/statlig-forsikring

Utfylt dokument kan unntas offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 24 tredje ledd.

Beslutningsmyndighet

Kulturdepartementet har det overordnede administrative ansvaret for forsikringsordningen. Kongen i statsråd stiller statlig forsikring for utenlandske utstillinger. Forsikringer innenfor et totalbeløp på 10 millioner kroner kan stilles av Kulturdepartementet.

Norsk kulturråd forestår den daglige administrasjon av forsikringsordningen. Norsk kulturråd har oppnevnt et eget Sikringsutvalg.

Sikringsutvalget skal gjennomgå og vurdere låntakers søknad om forsikring, herunder lånekontrakter mellom utlåner og låntaker, og sikkerhetsforhold knyttet til utstillingslokaler, montering/demontering, lagring, pakking og transport. Sikringsutvalget kan i den forbindelse kreve en befaring og stille bestemte krav.

Sikringsutvalget skal avgi tilråding til Norsk kulturråd og departementet. Det kan ikke innvilges statlig forsikring med mindre tilrådingen bekrefter at lånekontrakter og sikkerhetsforhold er akseptable og at de stilte krav er oppfylt.

Hva kan det søkes om?

Som fremgår av «Retningslinjene for ordningen er gitt i Kulturdepartementets regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge», omfatter forsikringen alle farer (risikobegivenheter) som kan ramme forsikringsgjenstanden under transport, lagring og utstilling, med unntak av:

 1. Krig eller krigslignende forhold. Terrorvirksomhet som ikke står i forbindelse med krig eller krigslignende forhold er likevel omfattet.
 2. Naturlig aldring og nedbrytning.

Forsikringen omfatter følgende tap:

 1. Totaltap av forsikringsgjenstanden, jf. pkt. 14 i Kulturdepartementets regelverk.
 2. Skade på forsikringsgjenstanden, jf. pkt. 15 i Kulturdepartementets regelverk.

Forsikringstid

 1. Forsikringen dekker forsikringsgjenstanden under transport, lagring og utstilling i Norge. Hele eller deler av transporten kan likevel være unntatt, såfremt dette er avtalt i det enkelte tilfelle.
 2. Forsikringstiden skal fremgå av forsikringsbeviset, jf. pkt. 10 i Kulturdepartementets regelverk.

For hvert enkelt forsikringstilfelle bærer låntaker en egenandel på 200 000 kroner. Egenandelens størrelse fastsettes i det årlige statsbudsjettet.

Søknaden må inneholde følgende informasjon

 1. Navn på utstillingen.
 2. Utstillingsinstitusjonens (låntakers) navn, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 3. Utlåners navn og adresse, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 4. Opplysninger om at utlåner skriftlig vil bekrefte at statlig forsikring i henhold til regelverket godtas.
 5. Eiers navn, og fullmakt til å inngå lånekontrakt med forsikring stilt av den norske stat dersom dette ikke er samme person eller institusjon som utlåner.
 6. En kortfattet motivering for utstillingen.
 7. Nøyaktig angivelse av sted og tidsrom for forsikringens varighet, med opplysninger om hvorvidt forsikringen forutsettes å omfatte transport av utstillingsgjenstandene og eventuelt tidsangivelse for transporten.
 8. Nøyaktig angivelse av utstillingsperioden.
 9. Utstillingens samlede forsikringsverdi, i lokal valuta der gjenstanden hører hjemme og i norske kroner.
 10. En komplett nummeret liste med identifikasjon av hvert utstillingsobjekt det søkes statlig forsikring for, med angivelse av forsikringsverdi i lokal valuta der gjenstanden hører hjemme og i norske kroner (jf. regelverkets punkt 8 og 9).
 11. En bekreftelse om at låntaker har påsett at ikke forsikringsverdiene ligger høyere enn markedsverdien (jf. regelverkets punkt 8).
 12. Opplysning om det har vært uenighet om noen av forsikringsverdienes størrelse, og hvordan konflikten eventuelt er løst.
 13. Opplysninger om spesielle lånebetingelser fra utlåner, for eksempel for sikring, klima, lys, pakking, transport og bruk av kurér (jf. regelverkets punkt 7c).
 14. Begrunnelse av eventuelle omsøkte unntak fra regelverkets bestemmelser.
 15. Bekreftelse om at kontrakten ikke inneholder bestemmelser som strider mot regelverkets bestemmelser, slik at det kan bli reist erstatningskrav mot den norske stat som går lenger enn det regelverket for statlig forsikring åpner for.
 16. Bekreftelse om at søknadens opplysninger er korrekte.
 17. Til sist skal søknaden undertegnes av ansvarlig person med angitt sted og dato.

Fullstendig søknad må være Norsk kulturråd i hende senest 5 måneder før forsikringen skal tre i kraft (jf. regelverkets punkt 7e).

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden (jf. regelverkets punkt 8, 9 og 11):

 • Liste over utstillingsgjenstandene
 • Besvart spørreskjema fra sikringsutvalget om sikringsforholdene
 • Lånekontrakt
 • Kontrakt om transportmåte- og vilkår