Rutine

Rutinebeskrivelse for objektenes vei inn i museet

Objektenes vei inn i museet

Her beskrives hvordan objektene skal håndteres og hvilke rutiner som bør følges for å ivareta objektinformasjon og objektene i seg selv i museet. Her må de ulike faggrupper samarbeide for å utføre arbeidet på en god måte.

Uren sone, IPM og rengjøring

Etter at objektet har kommet i hus, skal det settes i mottaksrom i uren sone med en kopi av kvitteringen for mottak slik at alle vet hva slags objekt dette er.

Samlingsansvarlig eller IPM-koordinator bør varsles. Vedkommende plasserer nyervervelser etter instruksjoner beskrevet i rutinebeskrivelse «Mottak av objekter; ren og uren sone» og gir objektet et aksesjonsnummer.

Rutinebeskrivelse for samordnet skadedyrkontroll følges, slik at objektet kan overvåkes for insektaktivitet før det håndteres videre.

Det er flere metoder for insektbekjempelse; les: Rutinebeskrivelsene «Insektbekjempelse med varme»,  «Insektbekjempelse med frysing» og   «Insektbekjempelse med nitrogen og argon».  Man kan holde objekter under observasjon i 2 til 3 uker i evt. karantenerom; se Insektbekjempelse og karantene.

Neste trinn i prosedyren er at en konservator undersøker og og avgjør om det trengs videre behandling eller nødvendig rengjøring. Man skal kontrollere for mugg og insektrester spesielt, se ellers kapittel 22 om helse miljø og sikkerhet.

Ren sone, påføring av objektnummer og registrering

Så følger arbeid i ren sone. Når objektet er rent nok for håndtering, skal det påføres objektnummer avhengig av objektets størrelse og materiale. Nummeret blir fortsatt ofte registrert både analogt i en aksesjonsprotokoll og i aksesjonsmodulen i CMS (collection management system).

Så registreres all tilgjengelig informasjon og dokumentasjon om objektet i museets CMS. Kuratoren eller samlingsansvarlig forholder seg til museets rutinebeskrivelse for registrering av objektnummer og minstestandard for dokumentasjon ved mottak av objekter eller en annen bestemt grad av registrering.

Deposita får gjerne et eget prefiks til aksesjonsnummeret som f.eks DEPxxxxx for å skille disse objektene fra objekter i museets eie. Til slutt skal objektet flyttes til sin plass i utstilling eller magasin. Det er viktig at det foretas fotografering og plassregistrering i CMS.
Rutinebeskrivelsen påføring av objektnummer gir konkrete råd om hvordan nummer påføres de ulike objekter.

Gode råd:

Rengjøring i museer

Rengjøring av de enkelte objekter i museet

Håndtering og transport, bruk av utstyr 

Håndtering av objekter av ulike materialer

«De 8 gyldne regler for håndtering og pakking av objekter»

Det kan være nyttig å kjenne til hvilke hansker det er formålstjenlig å bruke ved håndtering av objekter .

I kapittel 11) Bevaring og konservering og i kapittel 22) Helse, miljø og sikkerhet vil det være mer nyttig informasjon for personale som håndterer museets objekter.