Helsefare i samlinger; Arsenikk

Hva er arsen, arsenikk

Det vi i Norge kaller arsen (As), heter «arsenik» på svensk og «arsenic» på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig og var enkelt tilgjengelig som ugressmiddel, rottegift og annet på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.

Hvorfor er arsenforbindelser helseskadelige

Arsenforbindelser kan føre til akutte og kroniske forgiftninger, mest kjent som arsenikkforgiftning. Dette kan oppstå ved innånding av damper eller inntak av arsensalter. Arsen er kreftfremkallende, så i dag er vi opptatt av langsiktige følger i tillegg til muligheten for akuttforgiftninger.

Hvordan vet man at et objekt inneholder arsenikk

På utstoppede dyr kan man gå ut fra at det finnes spor av arsenikk, til noe annet er bevist. Det kan sees som et hvitt pulver, men langt fra alltid. Behandlede objekter kan sjelden «friskmeldes», så forhåndsregler må tas også etter behandling.
Pigmentet Schweinfurtergrønt finnes i tapetsamlinger i museer og i grønne tapeter. Ved høy fuktighet kan spesielle muggsopper bryte ned pigmentet og det giftige stoffet As H avgis til omgivelsene. En karakteristisk løk- eller hvitløkslukt kjennes.
I eldre pigmentsamlinger kan vi finne mange giftige stoffer.
Arsenikk kan identifiseres med XRF

Bruken av arsenikk

Arsenforbindelser blir brukt i insektbekjempelse og som treimpregnering mot muggsopp, men har hatt mange andre anvendelsesområder tidligere.

Arsenikk er tidligere mye brukt til å preparere dyr og fugler i samlinger: «Arsenikksåpe ble blandet hos preparanten selv, de kokte såpe (såpespon ifra fargehandelen) til en flytende grøt, og løste da opp arsenikk (arsen) som må være basisk for å løses opp, derfor såpe. Så hadde de i kamfer for å ha lukt og da vite om ting var behandlet. Arsenikk ble kun smurt på innsiden av skinnene og er på en måte beskyttet av hår/fjær» (opplyst til Norsk Skogmuseum 2017).
Arsenikksåpe er brukt til preparering av utstoppede dyr fra 1700-tallet til våre dager, det er en fransk oppfinnelse (Be´coeur 1718-1777). I forskjellige håndbøker i preparering er arsenikk, realgar og orphiment brukt i mange oppskrifter, trolig til utpå 1980-tallet da Eulan ble introdusert.

Arsen er kreftfremkallende, så i dag er vi opptatt av langsiktige følger i tillegg til muligheten for akuttforgiftninger.

Et kjent gult pigment som inneholder arsen er auripigment eller orphiment , (aurum betyr gull), det er giftig.
Det røde pigmentet realgar er ikke i bruk i dag. Lyst koboltfiolett kan inneholde arsensalt.

Schweinfurtgrønn, smaragdgrønn, Emerald green, keisergrønt,  kopperarsenat, ( kupri-acetatarsenat), altså en kobber-arsenikkforbindelse, og svært giftig, ble brukt i kunstnerfarger og i tapeter (http://fargerogpigmenter.weebly.com/farger-og-pigmenter.html)
I Norsk Haandlexikon  utgitt 1881-1888, dig. mars 2008 av Nasjonalbiblioteket står det : Schweinfurtergrønt, en smuk, men meget giftig Mineralfarve, bruges til Tøier, Tapeter, Rullegardiner osv.
Andre kilder:
Kristensen, Petter. Norske billedkunstnere. 1992. Kjemisk arbeidsmiljø for billedkunstnere. Statens Miljøinstitutt . www.alfnorge.no/Kjemisk_billedkunstnere.pdf.

Arsenikk taper ikke sin giftighet over tid og museer og samlinger må ta  miljøproblemene på alvor når slike samlinger skal håndteres.

Når gamle preparater med arsenikk påført på innsiden av skinnet  f.eks. sprekker opp, vil de som håndterer det bli ekstra utsatt for giften.

Under ingen omstendigheter skal utstoppede dyr eller andre objekter der det er mistanke om arsenikk brukes i pedagogisk sammenheng der de berøres ofte av f. eks. skole-elever og publikum, uten at objektene er analysert for gift.

Spesielt museer med naturhistoriske samlinger skal ha en politikk på hvordan man behandler utstoppede dyr og preparater og bør lage en plan for å håndtere arsenikk i samlingene, se Helsefare i samlinger. Plan for risikohåndtering, pesticider, sjekkliste.

Alle objekter som inneholder arsenikk og de steder disse oppbevares skal merkes tydelig slik at alle som kommer i kontakt med disse samlingene får kunnskap om farene. Arsenikk skal merkes med giftig og skadelig for miljøet og tekst i tillegg

Forhåndsregler for arbeid med objekter som kan være innsatt med arsenikk eller inneholder arsenforbindelser:

  • Utfør arbeidet med tilpasset ventilasjon, helst i avtrekkskap med separat utluft
  • Bruk arbeidsklær som oppbevares atskilt fra egne klær
  • Bruk tilpasset verneutstyr, maske og hansker: nitril, ikke bomull
  • Bytt hansker ofte og vask hender ofte
  • Man må ikke spise eller drikke i arbeidsrommet
  • Bruk støvsuger med HEPA-filter
  • Spottester som Weber’s test og  Macherey-Nagel kan utføres av konservatorer

Arsenic in taxidermy collections: History, detection, and management (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/237749788_Arsenic_in_taxidermy_collections_History_detection_and_management [accessed Aug 3, 2017].

Giftig      Miljøfare

Giftig                  Miljøskadelig