Workshop: Bruk av samlingene

Museer har det siste århundre hatt vekslende fokus på publikumsrettet og samlingsrettet arbeid. Det har blitt mer og mer utfordrende for noen museer å bruke egne samlinger i formidlingen. Dels fordi museer har mistet oversikten og mangler dokumentasjon for å bruke objekter og samlinger inn i nye sammenhenger. Men også fordi få museer har en policy som eksplisitt sier at så og så stor del av museets utstillinger skal bygge på egne samlinger, eller minst xantall utstillinger i året skal vise minst x % av egen samling.

Når museenes samlinger i liten grad brukes i formidlings- og forskningssammenheng, er det også vanskelig å forsvare en aktiv samlingspolitikk eller krav om offentlige midler til bevaring og forvaltning.

Både «Deltaplanen» i Nederland på 90-tallet og «Renaissance in the regions» i England har hatt fokus på revisjon og revitalisering av samlinger med bakgrunn i  stor tro på at det er et stort potensiale for formidling og forskning i de samlinger museene allerede har.

Her følger et forslag til en workshop som vil gi inspirasjon i økt bruk av samlingen:

 • Inviter gjerne alle ansatte på museet inn til en workshop om økt og ny bruk av samlingene. Nye ideer kan komme fra uventet hold. NB: alle må ha tilgang til PC.
 • Start gjerne med en kort gjennomgang av museets (del)samlinger og dokumentasjonskilder, hvor stor prosentandel objekter som brukes i utstillinger, egne formidlingstiltak og forskningsemner fra de siste (10) årene.
 • Lag på forhånd en oversikt over de forskjellige temaer som er representert i museets (del)samlinger og dokumentasjonskilder. Alle som er tilstede får tildelt et av temaene.
 • Lag på forhånd et skjema hvor deltagere kan fylle ut:
  • Museet
  • Nettside
  • Formidlingstiltak
  • Egne forslag
  • Forslag til forskningstema
 • Så jobbes det individuelt noen timer med å finne og foreslå formidlingsopplegg og forskningsforslag. Til formidlingsopplegg trenger en ikke nødvendigvis å finne opp hjulet på nytt. Be deltagere å lete frem museer på internett som formidler samme eller nærliggende temaer og kartlegge hvordan de formidler samlingene. Dere vil se at mange museer er flinke til å legge ut sine formidlingstilbud på nettsidene sine. Ofte er det en egen seksjon for skoletilbud. Nasjonale museumsforeninger er også som regel flinke til å fremme originale formidlingstilbud.
 • Be de ansatte å lage en oversikt over det de finner i utdelt skjema
 • Presenter noen av forslagene som avslutning på workshopen
 • Samle inn alle forslag og lag en rapport som legges frem for museumsledelsen
 • Bruk resultatene til en revisjon av formidlingsplanen
 • Bruk resultatene inn mot samlingsplanen: bør noen delsamlinger komplementeres på bakgrunn av gode formidling- eller forskningsforslag?