Risiko- og sårbarhetsanalyse for museer

Standardmal for ROS-analyse

Norsk kulturråd har utgitt en veileder «ROS-analyse i Norske museer» som vi anbefale å anvende når museet skal i gang med å skrive eller rullere sin beredskapsplan.

En ROS-analyse er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Ros-analysen er grunnlaget for museets beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bidra til å forebygge og begrense konsekvensene samt sikre en optimal håndtering av de situasjoner som er vurdert som mest kritiske.

Risiko uttrykker sannsynlighet for konsekvens av hendelse; sårbarhet uttrykker problemer et system eller mennesker får med å fungere når de utsettes for hendelser.

Med utgangspunkt i disse definisjonene, er det mulig å analysere museets trusselbilde, konsekvensutrede og beskrive skadeforebyggende tiltak.