Prosedyre

23) Nasjonale og andre føringer for samlingsforvaltning

Foruten SPECTRUM finnes det overordnede retningslinjer for samlingsforvaltning  som f. eks europeiske standarder på ulike områder.

Videre ble det fra 2005-2009 gjennomført en grundig undersøkelse av norske museers bevaringsforhold. De fleste kulturhistoriske museer i Norge ble besøkt og det ble kvittert med rapporter som museene kunne benytte som rettesnor for sin innsats i forhold til bevaring. Prosjektet het Tilstandsvurderinger av museumssamlinger i i ABMs regi.

Målet til prosjektet  var å gi en oversikt over samlingsforvaltningen ved museene. Prosjektet var ment å gi kunnskap som fundament for framtidige lokale, regionale og nasjonale strategier  og museumstiltak. Undersøkelsen ble publisert i 2009 av Norsk kulturråd med tittelen Vel bevart, ført i pennen av Anne Bjørke.

I 2002 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, Dokument nr. 3:9 (2002–2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om bevaringen og sikringen av museenes samlinger var i samsvar med Stortingets forutsetninger og museumsfaglige normer, og om Stortingets forutsetninger, statlige regelverk og museumsfaglige normer ble fulgt i styringen av bevarings- og sikringsarbeidet. Undersøkelsen viste at samlingene ved de fem museene i mange tilfeller ble oppbevart under forhold som ga utilstrekkelig beskyttelse mot nedbrytende faktorer, og at de tiltakene som var truffet for å sikre samlingene mot risikoen for tyveri og plutselige ødeleggelser, til dels var utilstrekkelige. Undersøkelsen viste også at det fra overordnet myndighet i liten grad ble gitt føringer for bevaring og sikring av samlingene. Dette gjaldt spesielt for museene under Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen viste betydelige svakheter både i form av manglende styringssignaler fra Utdannings- og forskningsdepartementet, og i form av manglende føringer fra universitetsledelsen til universitetsmuseene.

Dokument nr. 3:9 (2002–2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer ble oversendt Stortinget 16. september 2003. Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin innstilling 18. desember 2003, jf. Innst. S. nr. 102 (2003–2004), og saken ble behandlet i Stortinget 15. januar 2004.

Stortinget ble orientert om departementenes oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002–2003) i Dokument nr. 3:1 (2006–2007). Riksrevisjonen vurderte det som positivt at Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet hadde iverksatt tiltak for å bevare og sikre samlingene ved museene, men registrerte at det fremdeles var svakheter på området. Riksrevisjonen ønsket på dette grunnlag å gjennomføre en ny undersøkelse om bevaringen og sikringen av samlingene ved museene. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til Riksrevisjonens vurderinger, jf. Innst. S. nr. 113 (2006–2007). Målet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å vurdere status for bevaring og sikring av samlingene til fire av de statlige museene som ble undersøkt i 2002.
Resultatet av undersøkelsen kan leses i rapporten: Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007–2008).