Rutine

Rutinebeskrivelse for samordnet skadedyrkontroll

Hva er samordnet skadedyrkontroll?

Samordnet skadedyrkontroll eller Integrated Pest Management, forkortet IPM, er en strategi for å håndtere skadedyr på en miljøvennlig måte.

En IPM-strategi innebærer flere ulike tiltak for å holde et museum fritt for skadedyr. Museer tar enten selv totalansvar for IPM-strategien eller har et samarbeid med et profesjonelt firma for samordnet skadedyrkontroll. I denne rutinen beskrives de viktigste tiltakene.

Det er formålstjenlig å sammenkalle konservatorer, magasinforvaltere og andre ansvarlige for samlingene og utarbeide tiltaksplan for insekt- og skadedyrkontroll
Opplæring av personale og klart definert ansvar er meget viktig. Se ellers kapitlet om skadedyr i kulturhistoriske- og naturhistoriske samlinger.

Overvåking med feller

Overvåking av skadedyraktivitet er en viktig del av strategien. Museumspersonale setter ut «Sticky-traps» med feromoner og/eller lim i utstillingslokaler, magasiner, bibliotek, arkivet, mottaksrom, konserveringsatelier og utstillingsverkstedet. Fellene skal merkes med dato og navn på den som setter dem ut. Disse fellene skal fortrinnsvis settes ut med maks 10 meter mellomrom. Hver 14. dag bør en IPM-koordinator (dedikert ansatt) tar en runde langs alle «Sticky-traps» og notere eventuelle funn.

Å sette ut musefeller o.l. er også viktig på en del museer. Å sjekke fellene jevnlig er meget påkrevet, døde dyr gir næring til insekter.

Ved endring i funnmengde, innkalles det øyeblikkelig til møte med konserveringspersonell, magasinforvalter og andre ansvarlige for samlingene.

Rengjøring

IPM-koordinatoren har ansvar for koordinering av renhold i alle rom der objekter vises eller magasineres. Det er viktig å ha utviklet en fast rutine for renhold og at renholdet utføres av kompetente ansatte eller et firma som jobber etter museets Rutinebeskrivelse for rengjøring i magasiner og utstillingsrom.

Mat- og søppelhåndtering

Museet bør begrense levering, tilbereding og inntak av mat og drikke til avgrensede områder på museet og utvikle en Rutinebeskrivelse for søppelhåndtering.

Bygningsinspeksjon

Regelmessige bygningsinspeksjoner av IPM-koordinatoren skal hindre skadedyr som for eksempel insekter, fugler og gnagere å komme inn i bygninger. Museets Forvaltnings, Drift og Vedlikeholdsplan (FDV-plan) skal sikre godt utvendig vedlikehold av bygningsmassen og forebygger angrep av skadedyr og insekter.

Klimaregulering

Et viktig tiltak i bekjempelse av skadedyr er å moderere inneklima og unngå høy relativ luftfuktighet og temperatur.

Standard Norge har utgitt Bevaring av kulturminner. Integrert skadedyrkontroll for beskyttelse av kulturminner. NS-EN 16790:2016. Denne er foreløpig ikke oversatt til norsk, 31.07 2017. Standard Norge. Bevaring av kulturminner.