Hjem > 8) Utlån > Generell fasilitetsrapport
Skjema

Generell fasilitetsrapport

MERKNAD: Det er forstått at informasjonen i dette skjemaet er svært KONFIDENSIELL, og at den vil bli brukt av potensielle utlånere kun til evaluering av fasilitetene til potensielle lånere og til forberedelse av søknader om skadeerstatninger i forbindelse med lån av objekter. Dette skjemaet må oppbevares på et sikkert sted og kopier må ikke lages eller distribueres uten uttrykkelig godkjenning fra institusjonen. Dette skjemaet skal ikke distribueres via faks eller e-post, dersom ikke annet er avtalt mellom partene.

INSTRUKSJONER FOR UTFYLLING AV FASILITETSRAPPORTEN:
Svar på alle spørsmålene i rapporten som gjelder din institusjon. Rådfør deg om nødvendig med andre ansatte som har spesifikk ekspertise for utvalgte svar.

Legg ved en plantegning over bygningen og eventuelt andre tillegg (legg ved digitale bilder hvis de støtter denne rapporten) som viser:

  • Hvor de lånte objektene skal stilles ut
  • Ventiler i utstillingsområdet
  • Branndører mellom utstillingsområdet og andre deler av bygningen
  • Bærbare brannslukkingsapparater, brannhemmende systemer og brannvarslingssystemer
  • Rør i taket og varme-, ventilasjon og klima-anleggsystemer
  • Mottaksområde
  • Passasje fra mottaksområdet til utstillingsområde(r) tydelig merket
  • Resepsjonsområder der det er tillatt med mat og/eller drikke
  • Vaktstasjoner

Hvis institusjonen er selvforsikret, legges en kopi av selvforsikringsvedtektene ved eller kom med en verifiseringsmelding fra institusjonen.

 

Skriv ut dette skjemaet Print

Legg ved en kopi av nylige klimaavlesninger (temperatur og luftfuktighet) for utstillingsområde(r) der de lånte objektene skal stilles ut.

Er gulvplanen vedlagt?
Er avlesningene vedlagt?

Profil for låneinstitusjon

Navn på låneinstitusjon/visningssted
Kontaktperson
Tittel
Postadresse
Gateadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-post
Nettside
Utstillingstittel/prosjekttype
Datoer for utstillingen/prosjektet
Direktør
Mobilnummer direktør
Sikkerhetsansvarlig
Mobilnummer sikkerhetsansvarlig
Registrar
Mobilnummer registrar
Prosjektansvarlig
Mobilnummer prosjektansvarlig
Transport- og mottaksansvarlig
Mobilnummer transport- og mottaksansvarlig
Kurator
Mobilnummer kurator

Geografisk profil

Ligger bygningen i et område som er utsatt for naturkatastrofer som flom?
ja: nei:
Har institusjonen en nødprosedyre for flom?
ja: nei:
Bygningen ligger i et grenseområde mellom skog og tettbygd strøk
ja: nei:

Bygningskonstruksjon, konfigurasjon og vedlikehold

Bygningen(e) er frittstående
Bygningen(e) er ikke frittstående
Gi en fysisk beskrivelse og formålet med den større bygningen som det er inkorporert i, og hvordan tilgangen til bygningen er begrenset/overvåket:
Bygningen(e) er adskilt med branndører
Det foregår andre offentlige aktiviteter i lokalene for midlertidige utstillinger under den
Hvis ja, forklar:
Det foregår byggearbeid eller renovering for øyeblikket
Hvis ja, forklar:
Det forventes bygningsarbeid eller renoveringsprosjekter i den foreslåtte låneperioden
Hvis ja, forklar:
Hvis arbeid skal foregå i nærheten av midlertidige utstillingsområder, hvordan vil potensielle farer for brann, vibrasjon, bygningsmateriale og/eller miljømessige farer overvåkes?
Hvis ja, forklar:
Hvor mange etasjer har bygningen?
Hvis det er mer enn én etasje, angir du tilgangsmåten mellom etasjene
trapper/heis/rulletrapp/annet
Hvor mange kvadratmeter er utstillingslokalene der de lånte objektene skal stilles ut?
Hva er kapasiteten for vektbelastning til gulvene i utstillingslokalet
Ligger utstillingslokalene for midlertidige utstillinger i offentlige rom (som trappegang, lobby, gang, bibliotek, kafé, klasserom etc.)?
Hvis ja, beskriv:
Finnes det vannopplegg eller -tilbehør, slik som rør, vasker, vannfontener, e.l. i eller over midlertidig
Hvis ja, beskriv:
Står det noen permanente konstruksjoner i lokalene for midlertidige utstillinger (søyler, skulpturer osv.)?
Hvis ja, beskriv:
Finnes det modulære veggdelings-/panelsystemer?
Hvis ja, beskriv materialene som er brukt i konstruksjonen og på overflaten:
Er det noen gang tillatt med mat og drikke i nærheten av objektene?
Hvis ja, beskriv:
Utføres det rutinekontroller i forhold til gnagere, insekter og mikroorganismer?
Hvis ja, beskriv metoder og hyppighet:
Foretas det rutinemessige prosedyrer knyttet til utryddelse/desinfisering?
Hvis ja, beskriv metoder, produkter som brukes og hyppighet:
Beskriv driften av utstillingen; skifte av pærer, rengjøringsprosedyrer og vedlikehold av utstyr

Mottak og levering

Når er museets mottakstidene?
Hva er maksimal kjøretøystørrelse som lasteområdet kan håndtere?
Har museet tilgang til forhøyet lasterampe?
Har museet tilgang til en truck?
Hva er maksimal størrelse på kasser som utleverings- og mottaksdøren kan håndtere?
høyde: bredde: dybde:
Er mottaksområdet:
overbygget: innendørs: ingen av deler:
Beskriv institusjonens sikkerhetsregler knyttet til mottak:
Er mottaksområdet kun til mottak av kunst?
ja: nei:
Hvor pakker opp institusjonen objekter som skal stilles ut?
Hvor oppbevares låneobjekter før de innstalleres i utstillingen?
Hvem har tilgang?
Hvor ofte kontrolleres området?
Hvordan er området sikret?
Beskriv brannvarslingssystemet for området:
Hvor oppbevares tomme kasser?
Hvordan flyttes objektene mellom etasjene?

Klima

Har institusjonen temperaturkontroll?
ja: nei:
Har institusjonen luftfuktighetskontroll?
ja: nei:
Er institusjonens klimakontrollutstyr kontinuerlig i drift?
ja: nei:
Finnes det et aggregat for klimakontrollsystemet?
ja: nei:
Hvor ofte blir klimasystemene kontrollert og utført servicearbeid på?
Blir temperatur og luftfuktighet i mottaksrommet registrert?
ja: nei:
Blir temperatur og luftfuktighet i utstillingsrommet registrert?
ja: nei:
Hva er gjennomsnitt temperatur og luftfuktighet i utstillingsrommet om sommeren
temp: RF:
Hva er gjennomsnitt temperatur og luftfuktighet i utstillingsrommet om vinteren
temp: RF:
Hva er gjennomsnitt temperatur og luftfuktighet i mottakssrommet om sommeren
temp: RF:
Hva er gjennomsnitt temperatur og luftfuktighet i mottaksrommet om vinteren
temp: RF:
Hva er en maksimal vanlig variasjonsprosent innen en 24-timers periode i utstillingsrommet om sommeren
%
Hva er en maksimal vanlig variasjonsprosent innen en 24-timers periode i utstillingsrommet om vinteren
%
Kan temperatur og luftfuktighet i utstillingsmontrer justeres?
ja: nei:
Er utstillingsmontrene forseglet?
ja: nei:
Har utstillingsmontrene støvfilter?
ja: nei:

Belysning

Hvilke typer belysning brukes det i utstillingsrommet?

Dagslys
UV-filter ja: nei:
Dagslys
Gardiner/persienner ja: nei:
Glødelamper
UV-filter ja: nei:
Lysstoffrør
UV-filter ja: nei:
LED-lys
Mulig nedre grense for luxnivå?
Type belysning i utstillingsmontrer:

Brannsikring

Hvilken brannsikringsklassen har bygningen?
Er det montert brannvarslingssystem i hele bygningen?
ja: nei:
Hvis nei, beskriv området som mangler brannvarslingssystem:
Beskriv type brannvarslingssystem:
Er alle nødutganger utstyrt med alarmer?
ja: nei:
Låses dørene opp automatisk når en brannalarm aktiveres?
ja: nei:
Hvordan aktiveres brannalarmsystemet?
Hvem varsler brannalarmsystemet?
Hvem kontrollerer brannalarmsystemet?
Hvor ofte kontrolleres brannalarmsystemet?
Beskriv brannhemmingssystemet som er i drift der låneobjekter blir mottatt:
Beskriv brannhemmingssystemet som er i drift der låneobjekter blir midlertidig oppbevart:
Beskriv brannhemmingssystemet som er i drift der låneobjekter blir utstilt:
Hvem kontrollerer brannhemmingssystemet?
Hvor ofte kontrollerer brannhemmingssystemet?
Beskriv type flyttbare brannslukkingsapparater:
Hva er brannvesenets utrykningstid?
Hvor langt er det til nærmeste brannhydrant?
Hvem kontrollerer brannhydranten?
Er nærmeste brannstasjonen bemannet hele døgnet?
Har brannvesenet besøkt institusjonen og laget en handlingsplan?
Har institusjonen en nødprosedyre for brann?

Vakter og tilgang

Er det vaktpersonale til stede 24 timer i døgnet?
ja: nei:
Hvis nei, er institusjonen villig til å ansette ekstra vakter om nødvendig?
ja: nei:
Hvis ja: Er det utdannet sikkerhetsansvarlig til stede til enhver tid?
ja: nei:
Hvis ja: hvor mange sikkerhetspersonale er på vakt?
Hva er vaktene utstyrt med?
Hvor mange utstillingsrom har hver vakt ansvar for?
Hvor ofte kontrolleres utstillingsrommet når den er stengt?
Hvor mange ansatte har tilgang til utstillingsrommet utenom åpningstid?
Hvor ofte lages det sjekklister over objektene i utstillingen?
Lages det et fotoregister over objekter i utstilling?
Oppdateres institusjonens CMS når objekter flyttes på?
Blir innholdet i bager o.l. sjekket ved inngang og utgang?
ja: nei:
Har institusjonen en inn-og utskrivningsprosedyre for for ansatte?
ja: nei:
Foretas det utvendige kontroller av bygningen?
ja: nei:
Bruker ansatte og gjester identifikasjonsskilt i områder som ikke er offentlige?
ja: nei:
Har institusjonen en nødprosedyre i tilfelle tyveri eller vandalisme?
ja: nei:

Fysiske og elektroniske systemer

Har institusjonen en sikkerhetsalarm for hele bygningen?
ja: nei:
Hvis ikke hele bygningen, spesifiser:
Hvilke typer overvåkingssystemer brukes?
Hvis kameraovervåking, hvor lenge arkiveres opptak?
Hvor aktiverer overvåkingssystemet et alarm?
Åpner utvendige dører direkte inn til utstillingsrommet?
ja: nei:
Er det vinduer i utstillingsrommet?
ja: nei:
Er alle åpninger (inkludert luftventiler) sikret med alarm?
ja: nei:
Hvordan blir sikkerhetssystemet testet?
Hvor ofte blir sikkerhetssystemet testet?
Utføres det tester for å fastslå hvor korrekt og raskt personalet reagerer på alarmsignaler?
ja: nei:
Hvor ofte?
Angi metoder som brukes for å hindre publikums tilgang til store, eksponerte objekter:

Håndtering og pakking

Finnes det eget personale for lasting og lossing av låneobjekter i mottaksområdet?
ja: nei:
Er personale faglærte i pakking og håndtering av objekter?
ja: nei:
Utarbeides det innkommende og utgående tilstandsrapporter for alle lånte objekter?
ja: nei:
Hvis ja, av hvem?

Forsikring

Hvilket forsikringsselskap er engasjert ift utstillingen?
Adresse:
Telefonnummer:
Hva slags dekning gir polisen?
Har det skjedd noen skader eller tap i løpet av de siste tre årene?
ja: nei:
Hvis ja, hvilke forholdsregler er tatt for å forhindre fremtidige hendelser?

Verifisering og ansvar

Personen som signerer er en lovlig autorisert representant for institusjonen og verifiserer utfylling av denne rapporten. Informasjonen som er angitt er en fullstendig og gyldig fremstilling av fasiliteten, sikkerhetssystemer og håndtering av lånte objekter.
Signatur
Trykt navn:
Tittel:
Dato (ikke mer enn tre år siden):