Rutine

Rutinebeskrivelse for registrering av objektnummer

Objektnummerstruktur[1]

De fleste museer bygger opp (nye) objektnumre på følgende måte: ABC.årstall.løpenummer.undernumre

I praksis ser da numrene slik ut:

ABC.2009.0001                                    [løpenummeret er firesifret]

ABC.2009.0001.001                            [første undernummer er tresifret]

ABC.2009.0001.001.01                      [andre undernummer er tosifret]

ABC.2009.0001.001.01.1                   [tredje undernummer er ensifret]

ABC.2009.0001.001.01.1.1                [fjerde undernummer er ensifret]

 

NB: En VERSO har samme nummer som RECTO, men med suffiks VERSO

NB: for Primus gjelder: objektnumre kan ikke ha mer enn 25 tegn.

Nummereringsprinsipper

En katalog skal holde styr på alle enkeltdeler i et logistikkperspektiv. Samtidig skal katalogen (CMS) holde oversikt over det som ansees som selvstendige, meningsbærende enheter. Et generelt prinsipp er at objektnumrene i sin grunnform: ABC.årstall.løpenummer, tilsvarer det som ansees som en selvstendig meningsbærende enhet. Det er fire hovedtyper selvstendige, meningsbærende enheter som registreres:

  • enkeltobjekter
  • komplekse objekter
  • deler av komplekse objekter
  • grupper av objekter (både samlinger og arkiv)

Enkeltobjekter

Den første typen selvstendig meningsbærende enhet kan være enkeltobjektet et maleri eller enkeltobjektet en vase.

Vase (enkeltobjekt)

Vase =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres gjenstanden. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Vase [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Maleri (enkeltobjekt)

Maleri =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres maleriet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Maleri [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

 

Enkeltobjekter med flere verk

Museer har også tilfeller hvor enkeltobjektet inneholder flere verk som ikke fysisk er skilt fra hverandre, som i en skissebok.

Skissebok (enkeltobjekt med flere verk)

Eksempel: Skissebok med to blad

Skissebok =  

ABC.2009.0001

Nummeret påføres boken. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Skissebok [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Første blad=

ABC.2009.0002

Nummeret påføres skissen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Tegning [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Første blad relateres til Bok i en hierarkisk struktur ved å koble nummeret til boken som et underobjekt.

Andre blad =

ABC.2009.0003

Nummeret påføres skissen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Tegning [registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Andre blad relateres til Bok i en hierarkisk struktur ved å koble nummeret til boken som et underobjekt.

Komplekst objekt

Den andre typen selvstendig, meningsbærende enhet er objekter som består av deler som fysisk kan skilles fra hverandre og som vi definerer vi som komplekse objekter. Et komplekst objekt kan være en installasjon, en sofa med puter, en kjole med belte eller en kopp med underskål.

Installasjon (Komplekst objekt)

Eksempel: Installasjon i to deler

Objektet i sin helhet =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke objektet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Installasjon [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Installasjon i to deler [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Objektet del én =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres objektdelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Objektets del én relateres til Installasjon i en hierarkisk struktur ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Objektets del to  =

ABC.2009.0001.002

Nummeret påføres objektdelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Objektets del to relateres til Installasjon i en hierarkisk struktur ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Kopp (Kompleks gjenstand)

Eksempel: Kopp med underskål

Kopp med underskål =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke koppen eller skålen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Kopp [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Kopp med underskål [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Kopp =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres koppen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Kopp [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet].

Kopp relateres til Kopp med underskål i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Underskål =

ABC.2009.0001.002

Nummeret påføres underskålen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Underskål [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet].

Underskål relateres til Kopp med underskål i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Objektgrupper: konstante og inkonsekvente objektgrupper

Grupper registrerer vi på to overordnede måter, avhengig av hvordan vi definerer gruppen. Når verk/ gjenstander inngår i det man kan kalle en «konstant objektgruppe», definerer vi gruppen som vår tredje type selvstendig, meningsbærende enhet. (I tvilstilfeller må kurator avgjøre om objekter skal defineres som en konstant gruppe eller ikke). En «konstant» objektgruppe registrerer vi hierarkisk:

Hierarkisk – konstante objektgruppe

Denne gruppetypen kan være en skulpturgruppe, en utsmykning, et antrekk, et møblement eller en samling/et arkiv (foreløpig kun aktuelt for arkitektur). For å kunne dokumentere, publisere, og gjøre slike ”konstante” objektgrupperinger søkbare, trenger de en hovedvisningspost i samlingskatalogen. Alle objekter/deler tilhørende grupperingen registrerer vi hierarkisk, som underobjekter til gruppens hovedpost.

 

Antrekk (konstant gruppe)

Eksempel: Antrekk bestående av kjole med belte, et par sko og veske 

[Når kurator har bestemt at gruppen som helhet skal ha et eget nummer]:

Antrekk =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke delene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Gruppering

Betegnelse: Antrekk [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Antrekk bestående av kjole, et par sko og veske [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Kjole med belte =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres ikke kjolen eller beltet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Kjole [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet].

Fribetegnelse: Kjole med belte [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Kjole med belte relateres til Antrekk i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som et underobjekt.

Kjole =

ABC.2009.0001.001.01

Nummeret påføres kjolen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Kjole [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Kjole relateres til Kjole med belte i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt

Belte =

ABC.2009.0001.001.02

Nummeret påføres beltet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Belte [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]. Fribetegnelse: Belte til kjole [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Belte relateres til Kjole med belte i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

 

Møblement (Konstant gruppe)

Møblement bestående av Lenestol med fotskammel med pute, Sofa med to puter, Bord med to ileggsplater. NB: [Når kurator har bestemt at gruppen som helhet skal ha et eget nummer]:

Møblement =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke delene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Gruppering

Betegnelse: Møblement [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Møblement bestående av lenestol med fotskammel, sofa og bord [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Lenestol med fotskammel =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres ikke stolen eller skammelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Gruppering

Betegnelse: Stol [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Lenestol med fotskammel [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Lenestol med fotskammel relateres til Møblement ved å koble undernummeret til moderposten som et underobjekt.

Lenestol =

ABC.2009.0001.001.01

Nummeret påføres lenestolen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Stol [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Lenestol [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet].

Lenestol relateres til Lenestol med fotskammel ved å koble undernummeret til moderposten som et underobjekt.

Fotskammel med pute =

ABC.2009.0001.001.02

Nummeret påføres ikke fotskammel eller pute. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Fotskammel [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet] Fribetegnelse: Fotskammel med pute [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Fotskammel med pute relateres til Lenestol med fotskammel ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Fotskammel =

ABC.2009.0001.001.02.1

Nummeret påføres fotskammelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Fotskammel [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fotskammel relateres til Fotskammel med pute ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Pute =

ABC.2009.0001.001.02.2

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Pute [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Pute til fotskammel [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Pute relateres til Fotskammel med pute ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Sofa med to puter =

ABC.2009.0001.002

Nummeret påføres ikke gjenstandene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Sofa [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Sofa med to løse puter [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Sofa med to puter relateres til Møblement ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Sofa = ABC.2009.0001.002.01

Nummeret påføres sofaen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt.

Betegnelse: Sofa [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Sofa relateres til Sofa med løse puter ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Pute én =

ABC.2009.0001.002.02

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Pute [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Sofapute [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Sofapute relateres til Sofa med løse puter ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Pute to =

ABC.2009.0001.002.03

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Pute [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Sofapute [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Sofapute relateres til Sofa med løse puter ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Bord med to ileggsplater =

ABC.2009.0001.003

Nummeret påføres ikke gjenstandene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Bord [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Bord med to ileggsplater [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Bord med to ileggsplater relateres til Møblement ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Bord =

ABC.2009.0001.003.01

Nummeret påføres bordet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bord [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Bord relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Ileggsplate én =

ABC.2009.0001.003.02

Nummeret påføres ileggsplaten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bordplate [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Ileggsplate [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Ileggsplate én relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Ileggsplate 2 =

ABC.2009.0001.003.03

Nummeret påføres ileggsplaten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bordplate [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Ileggsplate [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Ileggsplate to relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble nummeret til moderposten som et underobjekt.

Arkiv (Konstant objektgruppe med inkonsekvent medlem)

Et Prosjekt med to enkelttegninger, en fotomappe med to fotografier og en presentasjonsmodell

 

Arkiv =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke arkivet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Samling/ Arkiv

Betegnelse: Arkiv [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Prosjekt =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres mappe/ omslag. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Gruppering

Betegnelse: Skisse/ Arbeidstegning [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Prosjekt relateres til arkiv ved å koble nummeret til moderposten som underobjekt.

Enkelttegning én=

ABC.2009.0001.001.001

Nummeret påføres tegningen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Skisse [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Tegning relateres til prosjekt i en hierarkisk struktur ved å koble undernummer til moderposten som underobjekt.

Enkelttegning to =

ABC.2009.0001.001.002

Nummeret påføres tegningen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Arbeidstegning [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Tegning relateres til Prosjekt i en hierarkisk struktur ved å koble undernummer til moderposten som underobjekt.

Fotomappe =

ABC.2009.0001.003

Nummeret påføres mappe/ omslag. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Gruppering

Fotomappe relateres til Prosjekt i en hierarkisk struktur ved å koble mappenummeret til moderposten som underobjekt.

Enkeltfoto 1 =

ABC.2009.0001.003.001

Nummeret påføres foto, posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Enkeltbilde

Foto relateres til Fotomappe i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Enkeltfoto 2 =

ABC.2009.0001.003.002

Nummeret påføres foto, posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Enkeltbilde

Foto relateres til Fotomappe i en hierarkisk struktur ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Presentasjonsmodell =

ABC.2009.0001.004

Nummeret påføres modellen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Arkitektonisk

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Presentasjonsmodell [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presentasjonsmodell relateres til Arkiv i en hierarkisk struktur ved å koble ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

NB: For Primus gjelder: Presentasjonsmodell kan om ønskelig knyttes til gruppen Prosjekt, i en flat struktur i Primus, ved hjelp av «relatert objekt» – funksjonen. Presentasjonsmodell blir slik et inkonsekvent medlem i den konstante gruppen Prosjekt.

Flat registreringsstruktur – inkonsekvent objektgruppe

Verk/gjenstander kan ha en gruppetilhørighet som derimot ikke er konstant. For å skille denne fra den andre typen, velger jeg her å kalle den en ”inkonsekvent” objektgruppe. Denne gruppetypen ønsker vi ikke å dokumentere, publisere eller gjøre søkbar under en hovedvisningspost. Derfor får gruppen ikke et eget nummer og heller ingen overordnet post i Primus. Gruppetilhørigheten synliggjør vi ved å knytte enkeltverkene/gjenstandene sammen ved hjelp av funksjonen «relatert objekt» i Primus. Eksempler på inkonsekvente grupper kan være et maleri i ramme, to stoler, tre pokaler, et møblement eller et antrekk. Konstante (hierarkiske) grupper kan også ha inkonsekvente medlemmer, som i et arkitektarkiv. Ofte bestemmer kurator eller kunstner om en gruppe skal være knyttet sammen hierarkisk eller i en flat struktur.

Maleri i ramme (inkonsekvent gruppe)

Eksempel: Maleri i ramme

NB: [Gjelder dersom man enes om å inventarisere rammer]

 

Maleri =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres verket. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Maleri [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Ramme =

ABC.2009.0002

Nummeret påføres rammen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Billedkunst

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Ramme [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

NB: I primus relateres Ramme og Maleri relateres til hverandre i en flat struktur ved hjelp av «relatert objekt» – feltet.

Møblement (Inkonsekvent gruppe)

Møblement bestående av en lenestol med fotskammel med pute, sofa med to puter og bord med to ileggsplater. [Dette eksempelet viser samme type møblement som i eksempelet over, men kurator ønsker i dette tilfellet ikke å behandle delene under ett nummer]:

 

Lenestol med fotskammel =

ABC.2009.0001

Nummeret påføres ikke stolen eller fotskammelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Gruppering

Betegnelse: Stol [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Lenestol med fotskammel med løs pute [Registreres i feltet for alternativ betegnelse med koden: FRI]

Lenestol =

ABC.2009.0001.001

Nummeret påføres lenestolen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Enkeltobjekt

Betegnelse: Stol [Registreres ved hjelp av listene i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Lenestol [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Lenestol relateres til Lenestol med fotskammel ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Fotskammel med løs pute =

ABC.2009.0001.002

Nummeret påføres ikke fotskammel eller pute. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Fotskammel [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Fotskammel med pute [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Fotskammel med pute relateres til Lenestol med fotskammel ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Fotskammel =

ABC.2009.0001.002.01

Nummeret påføres fotskammelen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Fotskammel [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fotskammel relateres til Fotskammel med pute ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Pute =

ABC.2009.0001.002.02

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Pute [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Pute til fotskammel [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Pute relateres til Fotskammel med pute ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Sofa med to puter =

ABC.2009.0002

Nummeret påføres ikke gjenstandene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Sofa [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Sofa med to løse puter [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Sofa = 

ABC.2009.0002.001

Nummeret påføres sofaen. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Sofa [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Sofaen relateres til Sofa med løse puter ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Pute én =

ABC.2009.0002.002

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt.

Betegnelse: Pute [registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Sofapute [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Pute én relateres til Sofa med to puter ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Pute to=

ABC.2009.0002.003

Nummeret påføres puten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Pute [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Sofapute [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Pute to relateres til Sofa med to puter ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Bord med to ileggsplater =

ABC.2009.0003

Nummeret påføres ikke gjenstandene. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Komplekst objekt

Betegnelse: Bord [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Fribetegnelse: Bord med to ileggsplater [Registreres som alternativ betegnelse med koden: FRI]

Bord =

ABC.2009.0003.001

Nummeret påføres bordet. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bord [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Bord relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Ileggsplate én =

ABC.2009.0003.002

Nummeret påføres ileggsplaten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bordplate [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Ileggsplate [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Ileggsplate én relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

Ileggsplate to =

ABC.2009.0003.003

Nummeret påføres ileggsplaten. Posten opprettes i CMS og registreres som:

Objekttype: Design

Registreringsnivå: Del av objekt

Betegnelse: Bordplate [Registreres ved hjelp av listen i betegnelsesfeltet]

Presisert betegnelse: Ileggsplate [Registreres ved hjelp av listen i presisert betegnelsesfeltet]

Ileggsplate to relateres til Bord med to ileggsplater ved å koble undernummeret til moderposten som underobjekt.

NB: for Primus gjelder: Møblementsdelene Lenestol med fotskammel, Sofa og Bord kan om ønskelig knyttes til hverandre som en gruppe, i en flat struktur, ved hjelp av «relatert objekt»- funksjonen.