Retningslinjer for faremerking

Helsefarlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. For museer gjelder ikke dette bare kjemikalier, men også mange typer objekter vi har i våre samlinger.

Objekter med helsefarlige stoffer skal merkes tydelig med symboler og hvilke stoffer som er helsefarlige, hvordan de skal håndteres og hvilken skade det medfører.

Faremerkingen må utformes slik at de som kommer inn i et magasin eller annet lokale blir gjort oppmerksom på hvor objekter, som ved uheldig håndtering kan medføre helserisiko, befinner seg og hvordan de skal håndteres. Det kan være praktisk at man påkaller tilfeldige besøkendes oppmerksomhet med et allment varselskilt med navn og kontaktopplysning til ansvarlig personale, samt instruksjoner for håndtering og verneutstyr.

Informasjon som skal finnes på det enkelte objekt:

  • Navn på det farlige stoffet(asbest, bly etc.)
  • Faresymbol (piktogram)
  • Beskrivende tekst
  • Om stoffet er kreft- eller allergifremkallende, kan skade arveegenskapene eller er reproduksjonsskadelig, skal det spesiell merking til
  • Være synlig plassert

Du finner faresymboler på kjemiske produkter (for eksempel maling, lim og vaskemidler) som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde.

Fra og med 1. juni 2015 gjelder et nytt globalt regelverk og nye symboler for merking av farlige kjemikalier. Fram til 1. juni 2017 vil du likevel kunne finne produkter med de gamle faresymbolene i butikken, fordi forhandlerne har lov til å selge ut produkter med gammel merking satt i hyllene før 1. juni 2015. Og i museene kan du ofte støte på eldre produkter med slik merking.

Miljødirektoratets hjemmeside finner vi symboler for gammel og ny faremerking.

Advarselssetninger

I tillegg til faresymbolene, skal kjemikalier også merkes med spesielle advarselssetninger.
Det finnes to typer advarselssetninger:

  • Setninger som beskriver farene ved kjemikaliet. Disse kalles risikosetninger eller faresetninger. Et eksempel på en slik setning er «Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevanskeligheter ved innånding».
  • Setninger som beskriver hvordan det kjemiske produktet skal håndteres forsvarlig. Disse kalles sikkerhetssetninger. Et eksempel på en slik setning er «Må ikke komme i kontakt med øynene, huden eller klær».

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg hva som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig.

Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
oppdatert 23.9 2017 
Faresymboler:
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2771/ta2771.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2783/ta2783.pdf