Relativ luftfuktighet (RF)

Hva er relativ luftfuktighet (RF)

Relativ fuktighet, som på norsk forkortes RF, er forholdet mellom vanndampmengden i luft og den maksimale vanndampmengden som luften kan inneholde om luften var mettet, som regel angitt i %. Relativ luftfuktighet er et mål på det vi vanligvis kaller fuktighet. Det er kvaliteten på luft som varierer mellom fuktig og tørr. Vi merker ikke RF selv, men vi merker at lufta føles veldig tørr eller veldig fuktig, eller vi merker effektene på objekter av papir eller tekstil, som blir fuktige eller tørre som respons på RF. Selv om vi kjenner forskjellene på veldig tørr og veldig fuktig, er vi avhengige av måleinstrumenter for å vite hva den relative luftfuktigheten er i et museum.

Forholdet mellom RF og museumsobjekter

Den mengde fuktighet i samlinger med organiske materialer som tre, papir, maling, magnetbånd etc., og på overflater av uorganiske materialer som stein og metaller, kan best anslås ved RF. Selv om ingeniører som gir råd om klimakontrollsystemer kan bruke andre fuktighetsparametre som damptrykk og duggpunkt-temperatur, er all nedbrytning i samlinger som relaterer seg til fukt, og alle spesifikasjoner man kan oppgi til konsulenter for bevaring av samlinger, best uttrykt ved å bruke RF som parameter.

Forholdet mellom RF og temperatur

Det er i de fleste tilfeller nok å vite at når varm luft kjøles ned vil luftfuktigheten stige. Dette fører til problemer med fukt når når varm fuktig luft kondenserer på kalde flater i en bygning.

Det motsatte skjer når kald luft varmes opp, da faller RF. Dette fører til lav innendørs fuktighet om vinteren og fører til behov for å ta i bruk luftfuktere.

Nedbryting av materialer, feil relativ fuktighet

Definisjoner, måling av klima  

Absolutt fuktighet

Absolutt luftfuktighet er et mål for hvor mye vanndamp det er innenfor et gitt volum luft. Det blir uttrykt som antall gram vanndamp per kubikkmeter luft. Ved 20 °C er den absolutte fuktighet for 100 % RF 17,3 g/m3.

Deliquesce, oppløsning

Bestemte typer salter kan absorbere fuktighet fra lufta ved en bestemt luftfuktighet og danne en oppløsning. Bordsalt, NaCl, går i oppløsning ved 75% RF og over. Dette kan brukes til å påvise for høy luftfuktighet i f.eks. et magasin.

Duggpunkt

Duggpunktet er den temperatur som luften må kjøles til for å nå 100% RF. Duggpunkt er ofte brukt av ingeniører for å karakterisere mengden vanndamp i lufta. Duggpunktet for luft ved 20 °C  og 50% RH er nær 10 °C og lavere.  På et objekt som tas ut av fryseren til værelsestemperatur, vil det raskt dannes rim. Er det mye luft i plastposen, dannes det kondens. Dermed blir det flekker etter vanndråper på overflaten, papir bulker seg, tekstiler blir fuktige osv.

Hygrometer

Alt utstyr som måler RF. Må ikke blandes sammen med hydrometer som måler tetthet til en væske.

Psychrometer

En type hygrometer  som består av to termometre, en med en sokk utenpå som kan vætes, våt-termometer og et tørrtermometer.

Vanndampdiagram, ix-diagram

Viser sammenhengen mellom luftens vanndamp-innhold, temperatur og relativ luftfuktighet. Når to av disse størrelser kjennes kan den tredje størrelse finnes.

Relativ  fuktighet

Luftens innhold av vanndamp ligger som regel under det størst mulige. F.eks. kan luft ved 14°C maksimalt inneholde 12 g vanndamp pr m3, men inneholder kanskje bare 6 g vann, dvs. 50% av det maksimale.  Hvis luften  inneholder 50 % av den mengde vanndamp som den ved den pågjeldende temperatur kan inneholde, sier vi at den relative luftfuktigheten, RF,  er 50%.