Miljøverdier for lys

Nedbryting av materialer på grunn av lys

Museer bør ha en bevisst holdning til bruk av lys, slik at den totale strålemengden blir minst mulig. De usynlige, ultrafiolette strålene (UV), de infrarøde strålene (IR) og alt synlig lys kan betraktes som energileverandør til en rekke kjemiske nedbrytingsforløp i de materialene objekter er laget av.

Utsettes objekter for mye lys, kan det føre til tap av styrke, krakelering, fargeforandring, falming, bleking, sprøhet og endret oppløselighet. Både UV- og IR-stråler går gjennom vanlig glass og skader objekter. Lysømfintlige objekter bør dekkes under hele utstillingsperioden.  Lysskader er kumulative og irreversible; ny skade vil alltid komme i tillegg til tidligere skade, og skader kan ikke fjernes eller repareres.

Ut fra et bevaringssynspunkt bør alltid lysnivået holdes så lavt som mulig. Dersom sterkt varmeavgivende lamper benyttes, bør avstanden fra lyskilde til objekt være så stor at det ikke kan registreres noen temperaturendring på objektet når lampen står på. Ved bruk av montre skal lyssettingen skje fra utsiden, eller benytte kaldlys. I de fleste utstillinger er det derfor nødvendig at UV-stråler fra både kunstlys og dagslys filtreres bort ved hjelp av spesialfiltre eller gardiner. Montre og vinduer kan utstyres med glass med innebygd UV-filter. Glass kan også beskyttes med UV–film som limes på. Anbefalt maksverdi for UV ligger på 75 mikrowatt/lumen.

Canadian Conservation Institute, CCI,  har en informativ nettside om lys skrevet av Stefan Michalski , Agent of Deterioration: Light, Ultraviolet and Infrared 

Beregning av lysstyrke

Belysningsstyrke beregnes i antall lux. Lux er en avledet SI-enhet for måling av belysningsstyrke. Det er ikke laget internasjonale lysstandarder for alle materialer, så noen av disse kravene er veiledende. Verdiskjemaer for lysverdier  lux og UV er under løpende utvikling, så nærmere vurdering av objektenes behov for beskyttelse må foretas i samarbeid med konserveringsfaglig personale.

Forebyggende tiltak – en oppsummering

  • Installering av automatiske tidsbrytere for å regulere antall lux-timer.
  • Gjøre seg kjent med påvirkningsgrad av lyseksponering på de forskjellige materialer. For uorganiske materialer som fossiler, gips, keramikk, metaller og stein finnes det for eksempel ingen øvre grense for lux. Spesielle forhold gjør seg gjeldende for objekter sammensatt av flere materialtyper.
  • Unngå UV-lys og IR-stråling helt; Plasser filtre på vinduer og foran andre lyskilder, eller bruk gardiner.
  • Montre og vinduer kan utstyres med glass med innebygd UV-filter.