Helsefare i samlinger; Kvikksølv

Alle kvikksølvforbindelser er helsefarlige. I museene finner vi kvikksølv i mange typer objekter og for å beskytte oss må vi være bevisst hvordan vi skal merke og håndtere det vi har i samlingene.

Hva er kvikksølv?

Kvikksølv er et sølvhvitt metall med høy tetthet, kjemisk formel Hg. Det skiller seg fra andre metaller på flere måter. Kvikksølv er det eneste metallet som er flytende ved vanlig romtemperatur. Metallet fordamper lett. Kvikksølv løser mange metaller og danner legeringer som kalles amalgamer: for eksempel kobber-, sølv-, gull- og sinkamalgam. Metallet har vært kjent siden oldtiden, og pga. sine spesielle egenskaper har kvikksølv og dets forbindelser hatt mange og varierte anvendelser gjennom tidene. Kvikksølv ansees nå som en av de mest skadelige miljøgiftene, og mange tidligere anvendelser er faset ut eller er blitt sterkt redusert. Fra 1. januar 2008 er det i Norge innført forbud, med visse unntak, for bruk av kvikksølv i produkter.  Kvikksølvholdige termometre er nå forbudt. Det er også forbud mot kvikksølv i emballasje og vanlige batterier. (1)

Hvorfor er kvikksølv helseskadelig

Kronisk kvikksølvforgiftning kan utvikles hos mennesker som arbeider med kvikksølv og er utsatt for å innånde damper eller støv av kvikksølv. Kvikksølv fungerer som en nervegift og tas opp i kroppen ved innånding, gjennom det man spiser og gjennom huden ved berøring. Kvikksølv som tas opp i kroppen samler seg i første rekke i det sentrale nervesystemet og i nyrene. Det kan føre til både fysiske og psykiske skader. Ved langvarig eksponering finnes det risiko for kronisk forgiftning også med lavt innhold. Kvikksølv kan skade foster og bør ikke håndteres av gravide. Det er problematisk hvis man er utsatt for påvirkning av slike stoffer fra flere kilder samtidig, se råd fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/mihe/mat/06.-metaller-i-mat-/. (3)

Bruken av kvikksølv

Kvikksølv har vært brukt i legemidler i Orienten helt siden oldtiden, men først på 15-16 hundretallet fikk kvikksølvpreparater større medisinsk anvendelse i Europa. Det ble blant annet brukt ved hudlidelser, som avføringsmiddel og mot syfilis. En kvikksølvsalve med 30 % kvikksølv, brukt som ”smørekur”, var et godt middel mot den sistnevnte sykdommen. Flere medisinske kvikksølvpreparater var fremdeles i bruk på slutten av 1900-tallet.

Amalgamer av gull, sølv og tinn ble brukt til å forgylle gjenstander som knapper, speilrammer og til og med store kirkekupler. Små gjenstander som knapper og smykker kunne forgylles ved å rulle gjenstandene rundt i et kar med gullamalgam. Kvikksølvet ble deretter dampet av ved oppvarming.

En annen historisk bruk av kvikksølv er for tillaging av speil. Inntil midten av 1800-tallet ble speil laget ved bruk av sølv- eller tinnamalgam. Hattemakerne var også en yrkesgruppe som i gamle dager ble eksponert for kvikksølv i sitt arbeid, da dette metallet ble benyttet ved tilvirking av flosshatter. (1)

Det vanligst forekommende kvikksølvmineralet er cinnabar (sinober) som er et vakkert rødbrunt mineral med sammensetning, HgS. Det røde fargepigmentet vermillon blir vanligvis framstilt ved utvinning fra sinober. Sinober er meget giftig ved inntak eller innånding av dets støv.

Kvikksølv har blitt benyttet i termometre, barometre, manometre, blodtrykksmålere, flottører brukt til nivåregulering, enkelte elektriske brytere, og andre vitenskapelige instrumenter.

Identifisering

Flytende kvikksølv er lett å oppdage fordi det er flytende og skinnende. Når kvikksølv er i blanding med andre stoffer i fast form er det verre å påvise. Det kreves kjemiske og elektroniske undersøkelsesteknikker som for eksempel X-ray fluorescense hvis kvikksølv er en del av metallobjekter. For å påvise kvikksølvdamp på arbeidsplassen benyttes andre metoder. (3)

Merking av objekter med kvikksølv 

Alle objekter med kvikksølv og de steder de oppbevares skal merkes slik at de som kommer i befatning med slike objekter raskt blir klar over hva de har med å gjøre og slik at man kan ta riktige beslutninger om håndtering og personlig beskyttelse. Eldre merking kan være f eks «Mercury», «forgiftet», Hg, eller med et dødninghode etc. (2)

Hvordan skal vi håndtere objekter som inneholder kvikksølv

Flytende kvikksølv er tungt og som regel innkapslet i glass, slik som i eldre termometre og måleinstrumenter. Spilt kvikksølv fordeler seg i talløse smådråper som fordamper og gir betydelig forgiftningsfare. Derfor skal man være meget forsiktig ved håndtering av objekter med kvikksølv.
Skal større objekter flyttes på, kan man bruke en vogn med kanter og vattert eller fôret innside til transporten. Objektet pakkes i myk plast eller Tyvec for å ha kontroll på om det lekker kvikksølv. For mindre ting er det bra å legge de i en plastboks.

Det skjer en viss fordampning av kvikksølv både fra metallisk kvikksølv og tinn- og sølvamalgam.

Tinn og sølv-amalgam ble brukt til å lage speil fra middelalderen til ca. 1900. Tyskeren Justus von Liebig utviklet sølvspeil ca 1850 som er forløperen for moderne speilproduksjon. Fuktig oppbevaring fører til korrosjon og utfelling av kvikksølv som sees som små kuler på baksiden og i nederkant av eldre speil når den beskyttende bakplaten av papp eller tre er fjernet. Flytting av gamle speil skal skje med største forsiktighet. Fjerning av bakplate bør skje av konservator.

Kvikksølv(II)klorid er en fargeløs, vannløselig svært giftig forbindelse, også kalt Sublimat som er benyttet til impregnering av herbarier for å hindre insektangrep. Museer med større herbariesamlinger oppbevart i lukkede skap skal være spesielt oppmerksom på dette. En amerikansk studie viser at det skjer avgassing fra sublimatbehandlede herbarieark 50 år etter behandlingen. (5)

Metallisk kvikksølv som ser mørkt og skittent ut skal aldri rengjøres.

Arbeid med objekter som inneholder kvikksølv

Planlegg arbeidet, her er noen nyttige tips:

  • Foreta en risikovurdering
  • Kontakt verneombud. Hent råd om riktig beskyttelse
  • Utfør arbeidet med tilpasset ventilasjon
  • Bruk arbeidsklær og sko som oppbevares adskilt fra vanlige klær
  • Bruk riktig beskyttelse og vask hender etter håndtering
  • Mat eller drikke skal ikke inntas på bord og benker der objekter med kvikksølvforbindelser behandles
  • Kvikksølv støvsuges aldri opp. Varmen i støvsugeren vil øke fordampingen samtidig som man risikerer at kvikksølvdampen spres ytterligere.
    Kvikksølvkulene deler seg lett. På med nitrilhansker, forsøk å skyve dem med pappskive over til et støvbrett. Alt avfall og hansker mm leveres som spesialavfall. Lys med streiflys for å oppdage små kuler som har trillet av sted. Kontakt apotek for råd om bruk av svovelpulver til å få opp rester av kvikksølv.
Type objekterEksempler og kommentarer
Laboratorieutstyr, medisinsk utstyr og tannlegeutstyr.Barometre, termometre, hygrometre, pumper, blodtrykksmålere, tannamalgam, beholdere for legeringer og kvikksølv
Speil, reflekterende beleggTinn og sølv-amalgam ble brukt til å lage speil fra middelalderen til ca. 1900.
Naturhistoriske samlinger, kulturhistoriske samlingerKvikksølv(II)klorid også kalt Sublimat, oppløst i vann er benyttet til impregnering av herbarier for å hindre insektangrep. Kan være brukt til skinn og tekstiler i krystallform. Brukt i Sverige mest på 1800- og midten av 1900-tallet.
LegemiddelKvikksølv er brukt i mange legemidler, se Store Medisinske leksikon, kvikksølvpreparater. F. eks. Kvikksølvsalve (ungventum hydrargyri) med 30 % kvikksølv var tidligere det suverene middel mot syfilis, brukt som "smørekur".
Pigmenter, farger, maling og kunstnermateriellMange pigmenter inneholder kvikksølv, f eks. ekte sinober og vermillon. Dette er et ekstremt giftig pigment.

Geologiske samlingerMange mineraler inneholder kvikksølv f.eks. sinober , kvikksølvsulfid, HgS., som pigmentet vermillon eller sinober er utvunnet fra.
Batterier og ledereKvikksølvbatterier ble brukt blant annet i klokker, fotoapparater, instrumenter, røykdetektorer. denne typen er siden 1995 (med noen unntak) forbudt å omsette eller importere til Norge.
Lamper
Kvikksølv forekommer i lysrør og sparepærer.

 

Litteratur:
1. UiO, Kjemisk institutt. Periodesystemet: Hg, kvikksølv. http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/periodesystemet/vis.php?e=Hg&vis=alt. (2017.08.02)

2. Mercury in Museum Collections. 2002. CCI Notes 1/7. Minister of Public Works and Government Services, Canada. http://canada.pch.gc.ca/eng/1439925170006 (2017.08.02)

3. Metaller i mat. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/mihe/mat/06.-metaller-i-mat-/ (2017.08.02)

4. Riksantikvarieämbetet. Vårda Väl. Kvicksilver i samlingar (desember. 2015). http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10709/Varia2017_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (2017.08.02)

5. Webber, W.B., Ernest, L. J.& Vangapandu, S. 2011. Mercury exposures in university herbarium collections (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/250755409_Mercury_exposures_in_university_herbarium_collections [accessed Aug 2, 2017].

6. Hadsund, Per. Studies in Conservation nr. 38 (1993) 3-6. The Tin-Mercury Mirror: Its manufacturing techniche and deterioration processes.