Helsefare i samlinger; Bly

Hva er bly

Bly er et metall, et grunnstoff med formelen Pb. Bly er et av de metallene som har vært kjent og anvendt helt fra oldtiden. Det hittil eldste funn av bly skriver seg fra ca. 6500 f.Kr. I Egypt var bly kjent allerede før 3400 f.Kr. Det er omtalt i Det gamle testamente, og grekerne utvant ca. 550 f.Kr. store mengder bly ved Laurion på Attika, på Kypros og Rhodos. Romerne utnyttet forekomster i Italia, Spania, Frankrike, England og Tyskland og brukte bly bl.a. i sine utstrakte vannledningsanlegg. I perioden 700–1200 e.Kr. fikk blyproduksjonen et stort oppsving ved at en rekke bly-sølvgruver ble tatt i bruk forskjellige steder i Tyskland.

Bly anvendes for en rekke forskjellige formål som f.eks. i loddetinn, beholdere for aggressive væsker, prosjektiler, blyhagl, rør, støpegods, blyakkumulatorer o.a. På bakgrunn av metallets høye tetthet og atomnummer brukes det mye som skjermingsmateriale mot radioaktiv stråling og røntgenstråling, f.eks. som blykappe ved visse røntgenundersøkelser.

Som metall brukes det vanligvis som legeringer; blyhagl består f.eks. av bly tilsatt små mengder arsen (0,2–1 %) for å øke hardheten og bedre kuleformen, loddetinn er en bly-tinn legering med lavt smeltepunkt. Bly-antimonlegeringer har tilstrekkelig hardhet til å kunne maskineres.

Tetraetyllbly, (C2H5)4Pb, ble brukt som tilsetning til «blyholdig bensin» for å oppnå en mer kontrollert forbrenning i eksplosjonsmotorer, for å hindre motorbank og øke oktantallet. Blyet gikk ut i atmosfæren med eksosen og forårsaket betydelige forurensninger. Blyoksid brukes i noen emaljer for å gjøre disse lettsmeltbare og lettere å arbeide med. Bly kan utlutes fra slike emaljer selv i svakt sure løsninger, som f.eks. fruktsyrer.

I Norge og en rekke andre land er det satt strenge regler for den mengden bly som kan brukes i emaljer. Til nå har man ikke utviklet en fullgod erstatning for blybatteri for bruk i biler; for denne anvendelsen kan blyet imidlertid lett resirkuleres.

Helseskader av bly:

Gravide kvinner og barn opp til syv år er de gruppene som er mest følsomme for bly.

Et foster vil få omtrent samme mengde bly i blodet som moren. Under fosterutviklingen er nervesystemet svært følsomt. Effekter av bly på nervesystemet er i mange studier målt i form av redusert IQ. Andre studier har undersøkt forekomst av ADHD, lesevansker og nedsatt finmotorikk.

https://www.fhi.no/Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets nettside: https://www.fhi.no/ml/miljo/miljogifter/bly-i-mat-og-miljo—faktaark/

I hvilke objekter kan vi finne bly?

Type objektEksempel og kommentar
BildelerBly finnes i batterier, akkumulatorer, katalysatorer og bensin
Kulturhistoriske samlingerBlyglasert keramikk, krystallglass, bly/tinnlegeringer, orgelpiper
KosmetikkAnsiktsmaling, øyekosmetikk, hårfarge, salver
Pigmenter, farger, glasurer, maling og kunstnermateriellMange pigmenter inneholder bly, blyhvitt, blygult, blymønje
Geologiske samlingerMange mineraler inneholder bly: blyglans, anglesitt, cerussitt
MetallobjekterAmmunisjon, fiskesøkke, vekter, mynter, medaljer, konservesbokser, beslag og emaljerte saker
ElektronikkBatterier, kabler, loddeutstyr
PlastsakerRester av bly kan finnes i leketøy, PVC-plast (polyvinylplast)
TekstilerBetynget silke, pigmenter til tekstilfargeSilke betynges ofte med fx metalsalte for dels at erstatte vægttabet ved afbastningen (afkogningen), hvorved prisen øges, dels forøge glansen; for høj betyngning kan dog nedsætte slidstyrken og øge lysfølsomheden.
Medisinhistoriske samlingerblyforklær og blykrager, div. redskaper
BygningerTakrenner, takplater, vinduskitt, blyinnfattet glass og vinduer.

Hvordan vet vi at et objekt inneholder bly og hvordan oppbevare det?

Bly er et blankt metall, men det oksyderer raskt og får en matt grå overflate. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke objekter som ofte er laget av bly eller som kan inneholde bly. Objekter av bly som oppbevares under 12 grader C, eller er oppbevart i f eks eikeskap rammes av blypest. Oksydasjons og reaksjonsproduktene viser seg som et hvitt pulver som faller av. En vegg malt med blyhvitt eller vinduskitt kan avgi blypartikler. Alt blystøv er helsefarlig og man skal bruke riktig verneutstyr.

Hvordan skal vi håndtere blyobjekter?

Alle museumsobjekter som inneholder bly og plasser der det oppbevares, skal merkes tydelig slik at den som kommer i kontakt med det blir oppmerksom på faren og kan beskytte seg.

sikkerhetsforanstaltninger:

  • Les et sikkerhetsdatablad om bly og gjør en risikovurdering.
  • Tenk på at blyrester i støvsuger eller på klær bør behandles som farlig avfall
  • Utfør arbeidet i avtrekkskap. Støvsuger skal ha HEPA-filter. Samtlige filter og støvsugerposer skal byttes etter avsluttet arbeide.
  • Bruk arbeidsklær og arbeidsskor som oppbevares og vaskes atskilt fra vanlige klær.
  • Bruk tilpassede hansker, vernebriller og åndedrettsvern. Vask hender etter håndtering.
  • Mat og drikke skal aldri inntas ved arbeidsbenker der objekter som inneholder bly håndteres.

Hvordan merke bly?