Planstrategi

Museumsvirksomhet skal være tuftet på organisasjonens vedtekter og en solid planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av museets strategiske valg knyttet til bevaring av vår kulturarv og dokumentasjon av samfunnsutviklingen og en vurdering av museets planbehov samt eventuelle plankrav fra det offentlige.

Gjennom årlig revidering skal museumstyret ta stilling til om gjeldende planer skal revideres eller oppheves. Museumstyret må også avklare behov for å igangsette arbeid med nye planer i året som kommer.

Museumsstyret bør under arbeidet med planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, nettverk og kollegainstitusjoner. Museet bør også legge opp til bred brukermedvirkning som grunnlag for behandlingen.

Alle planer skal etter vedtak ha en handlingsplan med kobling til årsbudsjett. Årlig rullering tar for seg revidering av planen og årsbudsjett.

Det gir museet mest forutsigbarhet når planverk som skal gjelde for en lengre periode kobles opp mot en flerårig økonomiplan.

Planverk

Museer står fritt til å utvikle det planverket de mener er hensiktsmessig for drift av organisasjonen. I museumstatistikken etterlyses dog en del planverk og det er påkrevd med visse planer for å kunne søke om tilskuddsmidler. Museer kan f.eks kun søke om Sikringsmidler dersom museet har en sikringsplan og en beredskapsplan.

Hvis organisasjonen håndhever at god samlingsforvaltning er grunnmuren for alt museet jobber med, kan Samlingsforvaltningsplanen få høyest status i planhierarkiet. Et planhierarki kan bidra til prioritering i forhold til handlingsplaner og budsjett. Vedlagt finner dere et forslag til en planstrategi.