22) Helse, miljø og sikkerhet

Helse miljø og sikkerhet dreier seg naturligvis om mer enn kjemikalier. Vi har i første omgang valgt å legge vekt på det i dette kapitlet. Men i Rutinebeskrivelsen håndtering, transport og bruk av utstyr  gir vi gode råd om forhåndsregler som må tas i forhold til f.eks tunge løft og transport med henvisning til Arbeidstilsynets hjemmesider. I forbindelse med innredning av mottaksrom, ren og uren sone,  kommer vi inn på at det kan være nødvendig med støvsugere med HEPA-filter, avtrekkskap og andre fasiliteter for arbeid med samlinger, f.eks. riktig arbeidstøy og hansker.

Kjemiske midler før og nå

Det er en viktig forskjell på produksjonsbedrifter og arkiver eller museer; Vi må ha kunnskap om kjemiske midler som har gått ut av produksjon og som kun har historisk interesse for dagens bedrifter i tillegg til alle moderne kjemiske stoffer og andre farer vi omgir oss med.

I alle museer og samlinger skal man være oppmerksom på at det kan forekomme objekter og kulturminner som inneholder giftige stoffer

  • det er brukt eller produsert kjemikalier på stedet
  • objektene har giftige bestanddeler opprinnelig
  • objektene er påført giftige midler f.eks. som insektbekjempelse
  • korrosjon og andre nedbrytingsfenomener kan medføre helsefare ved håndtering
  • objektene er mugginfisert

Se også informasjon om hvor man kan mistenke at man finner Helsefarlige stoffer i museer.

Kunnskap om helsefare i samlingene

Det er viktig å vite hvordan arbeid med helsefarlige samlinger skal foregå: Retningslinjer for arbeid i samlinger med helsefarlige stoffer og Retningslinjer for faremerking.

Vi har utarbeidet fakta-ark om hva man skal være oppmerksom på når det gjelder stoffer som kan det kan medføre helsefare å arbeide med eller forvalte, se de enkelte fakta-ark med felles tittel Helsefare i samlinger.

Vi viser en sjekkliste som kan brukes til å danne grunnlag for en plan for hvordan man skal håndtere HMS i samlinger som har vært behandlet med pesticider. Selv om denne listen gjelder pesticider spesielt, kan oppsettet overføres til andre samlinger med helsefarlige stoffer:  Plan for risikohåndtering, pesticider, sjekkliste.

Bransjeorganisasjonene VIRKE har i 2014 publisert en veileder for produsenter i sin bransje. De midler som ikke tilrådes brukt nå, er benyttet til å lage produkter museene har i sine magasiner.