Rutine

Rutinebeskrivelse for aktiv konservering, avtaler og rapportering

Avtale om konservering

Museer som ikke har egne konservatorer i staben bør utarbeide samarbeidsavtaler med eksterne konservatorer.

Konservatorer er ofte involvert i forbindelse med utførelse av flere Spectrumprosedyrer.

Når det gjelder konservering på samlingen bør hver beslutning om konserveringstiltak være tuftet på konservators tilstandsrapport. Rapporten omtaler både tilstand og forslag til behandling. Anbefalinger danner grunnlaget for en eventuell avtale om det arbeid som skal utføres. Det skal ikke gå mer enn 6 mnd mellom tilstandsrapporten er skrevet og behandlingen utføres. Overskrides den tiden må ny tilstandsrapport utarbeides.

Hvis objektet som trenger akutt konservering ikke eies av museet, om det for eksempel er et lån til en utstilling, skal det fremgå av lånekontrakten hvordan museet skal håndtere situasjonen.

Avtale om det arbeid som skal utføres

Oppgavebeskrivelsen (dersom objektet eies av museet og konservator er en del av staben ved museet) eller avtalen (med ekstern konservator) skal være skriftlig.

Hvis museet inngår kontrakt med en ekstern konservator, trengs en skriftlig avtale som innbefatter:

 • Konservators navn og firmabeskrivelse
 • Vurdering av den tilstand objektet er i
 • Anbefaling av tiltak med beskrivelse av metode og konserveringsmidler
 • Krav om dokumentasjon under konserveringsarbeidet
 • Krav om sluttrapport
 • Estimert antall arbeidstimer. Varsling dersom antall estimerte arbeidstimer overskrides.
 • Tillatelse til å utføre arbeidet og navn på ansvarlig konservator/kontaktperson
 • Betingelser, tid og betalingsavtale
 • Transportavtale, håndtering, sikkerhet, forsikring og tillatelser ellers, både underveis og når objektet er hos konservatoren.

Arkiver dette og sørg for at dokumentasjonen er tilgjengelig for andre også i fremtiden.

Opplysninger konservator trenger før behandling

Gi konservator informasjon om hvert enkelt objekt.

 • Objektnummer, eller lånenr. etc.
 • Enkel beskrivelse
 • Materialer
 • Plassering
 • Teknisk beskrivelse og tilstandsvurdering
 • Tidligere konserveringshistorie
 • Anbefalt behandling eller bevaringskrav som resultat av tilstandsvurdering og intensjon om bruk
 • Årsak til konservering
 • Navn på den person som sender forespørsel
 • Dato for henvendelse og dato for ferdigstillelse
 • HMS-vurdering (har objektet vært innsatt med insektgift f eks.)

Arkiver dette dokumentet og link det til objektets annen dokumentasjon.

Dokumentere konserveringsarbeid

Så fort som mulig skal detaljer om konserveringsoppdraget registreres i databasen.

Bevarings- og behandlingsinformasjon:

 • Dato og sted for arbeidet.
 • Hvem (navn på person og organisasjon) som utførte arbeidet

Rapporten skal inneholde:

 • Type arbeid: (konserveringstiltak, forebyggende tiltak, tilstandsrapport, tilstandsrapport i forbindelse med lån)
 • Hva som er utført ( sted, prosedyre, metode, materialer brukt,varighet og resultat)
 • Fotodokumentasjon skal vedlegges: foto før, under og etter konservering.
 • Referansenr. til rapporter, Røntgenbilder, tegninger, og annen type bilder .
 • Detaljer om evt. nye eller kopierte deler som er føyet til objektet må nøye dokumenteres.
 • Anbefaling for fremtidig oppbevaring, f.eks. anbefalt klima, lys og fysiske forhold.
 • Kataloginformasjonen skal oppdateres dersom konserveringstiltakene avdekker ny informasjon, eller dersom informasjon går tapt som følge av konserveringsarbeidet.

Etter avsluttet konserveringsarbeid, vurderes tilstand på nytt og kataloginformasjonen oppdateres.
Plassering og tiltak i magasin eller utstilling vurderes også.