Policy

Policy for innlån av objekter

Denne overordnede innlånspolicy er behandlet i ledergruppen og vedtatt av museets styre (dato).

Viktige føringer for arbeid med innlån

Denne policyen dekker alle innlån  for utstilling, formidling og forskning. Både innlån av enkeltobjekter og flere objekter fra samme utlåner. 

Tilgjengeliggjøring av objekter gjennom innlån, også kaldt samlingsmobilitet, er en del av den overordnede museumspolicy.

Innlån skal bidra til:

 • å videreutvikle kunnskap rundt museets egne objekter
 • å gjøre objekter mer tilgjengelig i Norge
 • å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • å forbedre omdømmet til organisasjonen (nasjonalt og internasjonalt)

Museet kan låne objekter til utstillingsvirksomhet og forskning forutsatt at organisasjonen overholder de nasjonale og internasjonale etiske retningslinjer for innlån.

 • ICOMs museumsetiske regelverk
 • Haag konvensjonen om vern av kulturarv i krig
 • Konvensjon om tiltak for å forby og forhindre import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander
 • Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora
 • Konvensjon om biologisk mangfold
 • Unidroits konvensjon om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander
 • UNESCOs konvensjon om vern av undervanns kulturarv
 • UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv

Lånets varighet skal ha en avgrenset tidsperiode mindre enn seks måneder og klare rammevilkår nedtegnet i en lånekontrakt. Kontrakten skal ivareta objektets fysiske tilstand og kulturhistorisk verdi samt alle eventuelle risikoer objektet kan bli utsatt for. 

Objekter må ikke flyttes eller lånes ut til en tredjepart uten tillatelse fra eier, og det er museets ansvar å straks rapportere eventuelle skader på eller endring i objektets tilstand til eier. 

Ved forespørsel om lån vil museet forholde seg til de samme prinsippene som gjelder for utgående lån og innkjøp. Det vil si at museet ikke skal låne objekter der det er mistanke om ulovlig ervervelse.

Museet bør på forhånd ta stilling til om eventuelle forespørsler om innlån som tilbys med henblikk på kommersiell utnyttelse av objektet, eller for å øke verdien av privat eide objekter tillates.

Museet bør på forhånd ta stilling om eventuelle forespørsler om korte eller lengre magasineringstjenester for eksterne tillates.