Helsefare i samlinger; Asbest

Asbest ble tidligere brukt i stor grad i bygninger og installasjoner fra ca. 1920 til 1985. Da kom totalforbudet på grunn av helserisikoen knyttet til innånding av asbestfibre.

Eternit består av en del asbest og ni deler sement. Norsk Eternit-Fabrikk startet produksjon av eternitplater i Slemmestad i 1946. Det ble også produsert bølgeplater, takskifer, plane plater, veggpanel, ventilasjonskanaler, blomsterkasser etc. Mange bygninger ble kledd med eternit i forskjellige farger, eldre hus fikk eternit satt på utenpå gammel panel.  På museene er eternit brukt som underlag for torv til torvtak fra 1960-tallet.

Asbest som varmeresistent stoff ble ofte blandet med bindemidler som sement eller limstoffer og valset ut til plater eller matter. Det ble brukt til bremsesko og -klosser, pakninger i motorer og maskiner, rundt glødelegemer i komfyrplater og elektriske ovner, foruten til eternittplater som ble brukt til å kle hus med, både på vegger og tak.

Helserisiko

Asbestt ble ansett som svært anvendelig fordi det både var varmeisolerende og brannsikkert, og fibrene var fleksible og sterke, men strekkfaste. Innånding av relativt små mengder asbeststøv av enkelte sorter har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose (sykdom som skyldes innånding av asbeststøv) og kreft.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. Asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og rivning.

Asbest finnes også i enkelte objekter i museenes samlinger. Hvis man har mistanke om at det er asbest tilstede, bør man kontakte et firma som kan analysere objektet.

Hvordan håndtere funn av asbest

Museet skal ha en policy for hvordan man håndterer asbestsaker og hvilke forhåndsregler som skal tas mht. verneutstyr og oppbevaring og evt. fjerning av asbest.
Se arbeidstilsynets hjemmeside: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/

  • les sikkerhetsdatablad om asbest
  • identifiser objekter med asbest
  • ikke flytt objektene
  • merk objektene tydelig med faremerket for asbest
  • informer ansvarlige og verneombud, og rengjøringspersonell
  • mat og drikke skal ikke inntas i nærheten
  • regler for arbeide med  asbest, arbeidsklær, bruk av støvsugere med krav om spesialfilter
Typer samlingerEksempler
TekstilerAsbest kan forekomme i klær som brukes til beskyttelse ved brann, overtrekk til strykebrett, brannsikre gardiner og grytekluter
Kulturhistoriske bygg og samlingerEternit, brukt til veggplater og tekking av tak, plater på mur bak ovner, isolasjonstau rundt ovnsdører
Pigmenter, maling og kunstnermateriellAsbest kan finnes i lerreter, i strukturmaling og i fyllmateriale i maling
Geologiske samlingerAsbest finnes i ulike mineraler
Elektrisk utstyrIsolasjon i elektriske ledninger, i komfyrer
Tekniske samlingerBiler, lastebiler, og tog, her finnes asbest i bremseklosser, bremsebånd. På båter kan det finnes i skrog eller rundt maskindeler
Arkeologiske og historiskeAsbestkeramikk (inneholder 50-60 % asbest) og asbestgods (inneholder 90 % asbest). Asbest ble tidlig brukt av de gamle grekere, i Romerriket og i Egypt og Kina som et ildfast materiale.