Hjem > 2) Ervervelse og aksesjon > Kjøpekontrakt for ervervelse til samlingen
Skjema

Kjøpekontrakt for ervervelse til samlingen

*skjemaet er en bearbeidet utgave av et skjema utarbeidet av Ann-Kristin Bjørnvold for Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur

 

 

 

Skriv ut dette skjemaet Print

Kjøpekontrakt for ervervelse til samlingen

Museet

Mottaker:
Organisasjonsnummer:
Adresse:
Telefon:
Epost:

Bekrefter herved å ha kjøpt fra:

Selger:
Org. nr:
Adresse:
Telefon:
Epost:

Fra eiers representant:

[fylles ut hvis objektet kjøpes fra gallerist, bobestyrer, arving, fullmektig eller lignende]
Navn/organisasjon:
Fødselsnummer/org.nr:
Adresse:
Telefon:
Epost:
Objektbeskrivelse:
Tittel:

Museets disposisjonsrett over objektet

Museet har full og ubegrenset, faktisk og rettslig råderett over objektet. Museet kan likevel ikke avhende objektet, med mindre dette er forenlig med statutter og salgsformålet. Objektet kan fritt utstilles, lånes ut, lagres, publiseres eller disponeres på annen måte, med de begrensinger som ellers følger av åndsverksloven. Museet påtar seg å dokumentere objektet med fotografier og oppbevare det (de) på en forsvarlig måte. Objektet skal være tilgjengelig for vitenskapelige og formidlingsmessige formål i den utstrekning dette er forenlig med bevarings- og sikkerhetsmessige hensyn.

Særlige betingelser og/eller restriksjoner

Selger/siste eier setter følgende betingelser for overføringen/objektets bruk og oppbevaring:

Tidspunkt for overlevering

I hvilket tidsrom leveres objektet til/hentes av museet:

Restriksjonene og betingelsene er gyldige i maksimalt ti år fra dags dato. Er ikke annet særskilt bestemt, får museet full faktisk og rettslig disposisjonsrett over objektet.

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

__________________, ____ / ____ - ________
Selger/for selger
For museet